U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

City of Cambridge Launches Multilingual Helpline for Free Interpretation Services

View Announcement in: Albanian AmharicArabic | Bangla | Chinese (Simplified) | Farsi | FrenchHaitian Creole | Hindi | Italian | Japanese | Korean | Nepali | Pashto | Portuguese | Russian | Somali | Spanish| Tigrinya | Turkish | Ukrainian | Vietnamese

View Multilingual Helpline Flyer | Language Identification Resource Flyer

 

City of Cambridge Launches Multilingual Helpline for Free Interpretation Services
Helpline Will Allow Residents Access to City Services and Resources in Their Preferred Language

CAMBRIDGE, Mass., April 2024 – The City of Cambridge is proud to announce the launch of a new Multilingual Helpline pilot, an important initiative aimed at providing free interpretation services that are specific to City services and resources to community members. As part of its ongoing commitment to language justice, the City's Language Justice Division has established this public-facing phone number to ensure that all residents can access City services and resources in the language they are most comfortable using.


The Multilingual Helpline can be reached at 617-865-2273 on weekdays during business hours. By dialing the helpline, community members can obtain information about the various resources and services offered by the City of Cambridge with the assistance of professional interpreters.

To access the service, callers can follow a few simple steps:

1. After dialing 617-865-2273, callers can either select the language they need or wait for assistance from a vendor representative.
2. Once connected with an interpreter, callers can address their request or question, and the interpreter will remain on the line until the City Department addresses their question or concern or refers them to another community organization.
3. If an interpreter is unavailable, callers are encouraged to leave a message, and a follow-up call will be scheduled as soon as an interpreter becomes available.

For those in need of physical resources, translated Multilingual Helpline cards are available at various municipal buildings throughout the city. A map to locate translated Multilingual Helpline cards has been created to help find the cards. The languages are labeled in both the native language and English. The map allows users to filter by language, department, or select a marked location to see which languages are available.

Furthermore, the City of Cambridge encourages community members who have direct access to linguistically diverse individuals to consider hosting a display to promote language justice. Those interested can request to host a display and contribute to making language access a reality for all.

If hosting a display is not feasible, the City provides downloadable documents that can help identify the languages needed by community members: a Multilingual Helpline flyer for public use and a Language identification resource flyer. These resources are invaluable in ensuring that language barriers are overcome and that everyone can fully participate in the services and resources offered by the City of Cambridge.

“The City of Cambridge is thrilled to introduce the Multilingual Helpline pilot and invites all community members to take advantage of this invaluable service,” said Crystal Rosa, the inaugural Language Access Manager for the City of Cambridge. “By embracing language justice, the City is taking a significant step towards creating an inclusive and accessible environment for all its residents.”

The City of Cambridge is dedicated to continuously improving its services, and feedback from community members is encouraged. To provide direct and immediate feedback, individuals can:

• Text or call 617-909-3522 in case of technical difficulties.
• Email accesshelp@cambridgema.gov to communicate directly with the Language Access Manager.
• Or complete a survey.


The availability of the Multilingual Helpline coincides with Language Access Month, which takes place annually each April. In the United States, about 25 million people face significant language barriers. Language access serves as a crucial tool to connect with linguistically diverse individuals, allowing them to preserve their cultural and linguistic identity while fully participating in society.

-----------------------------------------


View Announcement in: Albanian

Bashkia e Cambridge hap linjën e ndihmës shumëgjuhëshe për shërbime përkthimi falas
Linja e ndihmës do t'u japë qasje banorëve në shërbimet dhe burimet e bashkisë, në gjuhën e tyre të parapëlqyer

CAMBRIDGE, Mass., prill 2024 - Bashkia e Cambridge është krenare të njoftojë nisjen e një linje të re pilot të ndihmës shumëgjuhëshe, një nismë e rëndësishme që synon dhënien e shërbimeve falas të përkthimit për pjesëtarët e komunitetit specifik, për shërbimet dhe burimet e bashkisë. Si pjesë e angazhimit të tij për drejtësinë gjuhësore, City's Language Justice Division (Divizioni i Drejtësisë Gjuhësore i Bashkisë) ka vendosur këtë numër telefoni për publikun, me qëllim që të gjithë banorët të kenë mundësi të shfrytëzojnë shërbimet dhe burimet e bashkisë në gjuhën të cilën e flasin më mirë. 


Linja e ndihmës shumëgjuhëshe mund të arrihet në numrin 617-865-2273 gjatë ditëve të javës, gjatë orarit të punës. Duke telefonuar në linjën e ndihmës, anëtarët e komunitetit mund të marrin informacion lidhur me burimet dhe shërbimet e ndryshme të ofruara nga Bashkia e Cambridge, me ndihmën e përkthyesve profesionistë. 

Për të marrë shërbimin, telefonuesit mund të ndjekin disa hapa të thjeshtë:  

 

 1. Pasi të telefonojnë në 617-865-2273, telefonuesit mund të zgjedhin ose gjuhën që u nevojitet, ose të presin ndihmë nga një përfaqësues i shitësit.  
 2. Pasi të lidhen me një përkthyes, telefonuesit mund të shprehin kërkesën ose pyetjen e tyre dhe përkthyesi do të qëndrojë në linjë derisa departamenti i bashkisë t'i përgjigjet pyetjes ose shqetësimit të tyre, ose t'i referojë në një organizatë tjetër komunitare.  
 3. Nëse nuk është i disponueshëm ndonjë përkthyes, telefonuesit inkurajohen të lënë një mesazh dhe, sapo një përkthyes të vihet në dispozicion, do të planifikohet një telefonatë tjetër. 


Për ata që kanë nevojë për burime fizike, kartat e përkthyera të linjës së ndihmës shumëgjuhëshe janë të disponueshme në ndërtesa të ndryshme të bashkisë, në të gjithë qytetin. Një hartë për të gjetur kartat e përkthyera të linjës së ndihmës shumëgjuhëshe është krijuar si ndihmë në gjetjen e kartave. Gjuhët janë të etiketuara si në gjuhën amtare, ashtu edhe në anglisht. Harta u lejon përdoruesve të filtrojnë sipas gjuhës, departamentit, ose të zgjedhin një vendndodhje të caktuar për të parë se cilat gjuhë janë të disponueshme. 

Për më tepër, Bashkia e Cambridge nxit anëtarët e komunitetit që kanë qasje të drejtpërdrejtë tek individë të ndryshëm nga ana gjuhësore, të marrin parasysh organizimin e një ekspozitë që të përkrahin drejtësinë gjuhësore. Të interesuarit mund të kërkojnë të organizojnë një ekspozitë dhe të japin kontribut që ta bëjnë qasjen gjuhësore realitet për të gjithë. 

Në rast se organizimi i një ekspozite nuk është i arritshëm, bashkia ofron dokumente të shkarkueshme, të cilat mund të ndihmojnë në identifikimin e gjuhëve të nevojshme për anëtarët e komunitetit: një fletëpalosje të linjës së ndihmës shumëgjuhëshe për përdorim publik dhe një fletëpalosje të burimeve për identifikimin e gjuhës. Këto burime janë të paçmueshme për të kapërcyer pengesat gjuhësore dhe që të gjithë të mund të përfitojnë plotësisht nga shërbimet dhe burimet e ofruara nga Bashkia e Cambridge. 


“Bashkia e Cambridge ka kënaqësinë të prezantojë linjën pilot të ndihmës shumëgjuhëshe dhe i fton të gjithë anëtarët e komunitetit të përfitojnë nga ky shërbim i çmuar”, tha Crystal Rosa, menaxherja përuruese e qasjes te gjuha për Bashkinë e Cambridge. “Duke përqafuar drejtësinë gjuhësore, bashkia po hedh një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një mjedisi gjithëpërfshirës dhe të aksesueshëm për të gjithë banorët e qytetit”. 

Bashkia e Cambridge është e përkushtuar ndaj përmirësimit të vazhdueshëm të shërbimeve të saj dhe komentet nga pjesëtarët e komunitetit janë të mirëpritura. Për të dhënë komente të drejtpërdrejta e të menjëhershme, individët mund: 

 1. Të dërgojnë mesazh ose të telefonojnë në 617-909-3522, në rast vështirësish teknike. 
 2. Të dërgojnë email në accesshelp@cambridgema.gov për të komunikuar drejtpërdrejt me menaxherin e qasjes te gjuha. 
 3. Ose të plotësojnë një anketë.  

 
Disponueshmëria e linjës së ndihmës shumëgjuhëshe përkon me muajin e qasjes te gjuha, i cili zhvillohet çdo vit në muajin prill. Rreth 25 milionë njerëz në Shtetet e Bashkuara përballen me pengesa të mëdha gjuhësore. Qasja gjuhësore shërben si mjet thelbësor për t'u lidhur me individë të ndryshëm nga ana gjuhësore, duke i lejuar të ruajnë identitetin e tyre kulturor dhe gjuhësor, ndërsa marrin pjesë plotësisht në shoqëri.  

  

-----------------------------------------


View Announcement in: Amharic

Cambridge ከተማ አስተዳደር ለነጻ የትርጉም አገልግሎቶች የሚውል ባለብዙ ቋንቋ የእርዳታ ስልክ መስመር አስጀምሯል
የእርዳታ ስልክ መስመሩ ነዋሪዎች የከተማ አስተዳደር አገልግሎቶችን እና ግብዓቶችን በመረጡት ቋንቋ እንዲያገኙ ያስችላል
  

CAMBRIDGE Mass. .. ኤፕሪል ቀን 2024 .Cambridge ከተማ አስተዳደር አዲስ ባለብዙ ቋንቋ የእርዳታ ስልክ መስመር ሙከራ መጀመሩን ሲያበስር ኩራት ይሰማዋል፤ ይህ ወሳኝ ተነሳሽነት ከከተማ አስተዳደር አገልግሎቶች እና ግብዓቶች ጋር በተያያዘ ለማኅበረሰብ አባላት ነጻ የትርጉም አገልግሎት ለመስጠት ያለመ ነው። City's Language Justice Division (የከተማ አስተዳደሩ የቋንቋ ፍትሕ ክፍል) ለቋንቋ ፍትሕ ባለው ቁርጠኝነት መሠረት ሁሉም ነዋሪዎች የከተማውን አገልግሎቶች እና ግብዓቶች በሚመቻቸው ቋንቋ ማግኘት እንዲችሉ ይህንን ለሕዝብ አገልግሎት የሚውል ስልክ ቁጥር አቋቁሟል።

  

በሳምንቱ የሥራ ቀናት፣ በሥራ ሰዓታት ላይ ባለብዙ ቋንቋ የእርዳታ ስልክ መስመሩን 617-865-2273 ማግኘት ይቻላል። የማኅበረሰብ አባላት እርዳታ ወደሚያገኙበት የስልክ መስመሩ በመደወል በባለሙያ አስተርጓሚዎች እገዛ Cambridge ከተማ አስተዳደር ስለሚሰጡ የተለያዩ ግብዓቶች እና አገልግሎቶች መረጃ ማግኘት ይችላሉ።

  

አገልግሎቱን ለማግኘት ደዋዮች ጥቂት ቀላል እርምጃዎችን መከተል ይችላሉ፦  

 

 1. ወደ 617-865-2273 ከደወሉ በኋላ ደዋዮች የሚፈልጉትን ቋንቋ መምረጥ ወይም ከአገልግሎት አቅራቢ ተወካይ እርዳታ እስከሚያገኙ ድረስ መጠበቅ ይችላሉ።
 2. ከአስተርጓሚ ጋር ከተገናኙ በኋላ ደዋዮች ጥያቄያቸውን ማስተላለፍ የሚችሉ ሲሆን፣ የከተማ አስተዳደሩ መምሪያ ለጥያቄያቸው ወይም ለስጋታቸው ምላሽ እስከሚሰጥ ድረስ ወይም ወደ ሌላ የማኅበረሰብ ድርጅት እስከሚያስተላልፋቸው ድረስ አስተርጓሚው በመስመር ላይ ይቆያል።
 3. አስተርጓሚ ካልተገኘ ደዋዮች መልእክት እንዲያስቀምጡ ይበረታታሉ፤ አስተርጓሚ እንደተገኘ ተከታይ የስልክ ጥሪ ቀጠሮ ይያዛል።


ቁሳዊ ግብዓቶች ለሚያስፈልጋቸው ግለሰቦች የተተረጎሙ ባለብዙ ቋንቋ የእርዳታ ስልክ መስመር ካርዶችን በከተማዋ ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ ማዘጋጃ ቤቶች ማግኘት ይቻላል። ካርዶቹን ለማግኘት እንዲረዳ የተተረጎሙ ባለብዙ ቋንቋ የእርዳታ ስልክ መስመር ካርዶችን ማግኘት የሚያስችል ካርታ ተዘጋጅቷል። ቋንቋዎቹ በአፍ መፍቻ ቋንቋው እና በእንግሊዘኛ ተሰይመዋል። ካርታው ተጠቃሚዎችን በቋንቋ፣ በመምሪያ ወይም የተመላከተ ቦታ በመምረጥ አጣርተው የትኞቹ ቋንቋዎች እንዳሉ ለማየት ያስችላቸዋል።

  

ከዚህም ባሻገር Cambridge ከተማ አስተዳደር ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ግለሰቦችን በቀጥታ ማግኘት የሚችሉ የማኅበረሰብ አባላት የቋንቋ ፍትሕን ለማስተዋወቅ ትርዒት ማዘጋጀቱን እንዲያስቡበት ያበረታታል። ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ትርዒት ለማዘጋጀት መጠየቅ እና የቋንቋ ተደራሽነት ለሁሉም እውን እንዲሆን የበኩላቸውን አስተዋፅዖ ማድረግ ይችላሉ። 
  

ትርዒት ማስተናገድ የማይቻል ከሆነ ከተማ አስተዳደሩ የማኅበረሰቡ አባላት የሚፈልጓቸውን ቋንቋዎች ለመለየት የሚያግዙ ከበይነመረብ ሊወርዱ የሚችሉ ሰነዶችን ያቀርባል፦ ለሕዝብ አገልግሎት የሚውል ባለብዙ ቋንቋ የእርዳታ ስልክ መስመር በራሪ ወረቀት እና የቋንቋ መለያ ግብዓት በራሪ ወረቀት የቋንቋ መሰናክሎች መወገዳቸውን እና ሁሉም ሰው Cambridge ከተማ አስተዳደር በሚሰጣቸው አገልግሎቶች እና ግብዓቶች ውስጥ ሙሉ በሙሉ መሳተፍ መቻሉን ለማረጋገጥ እነዚህ ግብዓቶች ወሳኝ ናቸው።

  

የመጀመሪያዋ Cambridge ከተማ አስተዳደር የቋንቋ ተደራሽነት ሥራ አስኪያጅ Crystal Rosa “Cambridge ከተማ አስተዳደር ባለብዙ ቋንቋ የእርዳታ ስልክ መስመር ሙከራውን በማስተዋወቁ በጣም የተደሰተ ሲሆን፣ ሁሉም የማኅበረሰብ አባላት በዚህ ወሳኝ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይጋብዛል" ብለዋል። "ከተማዋ የቋንቋ ፍትሕን በመቀበል ለሁሉም ነዋሪዎቿ ሁሉን አቀፍ እና ተደራሽ አካባቢ ለመፍጠር ትልቅ እርምጃ እየወሰደች ነው።

Cambridge ከተማ አስተዳደር አገልግሎቶቹን በቀጣይነት ለማሻሻል ቁርጠኛ ነው፤ የማኅበረሰብ አባላትም ግብረ መልስ እንዲሰጡ ይበረታታሉ። ቀጥተኛ እና አፋጣኝ ግብረ መልስ ለመስጠት ግለሰቦች የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ፦

 

 

 1. ቴክኒካል ችግሮች ካሉ ወደ 617-909-3522 አጭር የጽሑፍ መልዕክት ይላኩ ወይም ይደውሉ።
 2. ከቋንቋ ተደራሽነት ሥራ አስኪያጁ ጋር በቀጥታ ለመገናኘት ወደ accesshelp@cambridgema.gov ኢሜይል ይላኩ።
 3. ወይም የዳሰሳ ጥናት ይሙሉ

 
የባለብዙ ቋንቋ የእርዳታ ስልክ መስመሩ ተደራሽ መሆን በየዓመቱ .. በኤፕሪል ወር ከሚካሄደው የቋንቋ ተደራሽነት ወር ጋር ይገጣጠማል። በአሜሪካ ወደ 25 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ከፍተኛ የቋንቋ መሰናክሎች ያጋጥሟቸዋል። የቋንቋ ተደራሽነት የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪ ግለሰቦች ጋር ግንኙነት በመፍጠር በኅብረተሰብ ውስጥ ሙሉ ተሳትፎ በሚያደርጉበት ጊዜ ባህላዊ እና የቋንቋ ማንነታቸውን እንዲጠብቁ የሚያስችል አስፈላጊ መሣሪያ ሆኖ ያገለግላል።  

  

 -----------------------------------------


View Announcement in: Arabic  

 

تطلق مدينة Cambridge خط المساعدة متعدد اللغات لخدمات الترجمة الفورية المجانية
إذ سيمكّن الخط الساخن السكان من الوصول إلى خدمات وموارد المدينة باللغة التي يفضلونها
  

CAMBRIDGE، Mass.، أبريل، 2024 - تفخر مدينة Cambridge بالإعلان عن إطلاق البرنامج التجريبي لخط المساعدة متعدد اللغات، وهو مبادرة مهمّة تهدف إلى توفير خدمات الترجمة الفورية مجانًا لأفراد المجتمع فيما يخص خدمات وموارد المدينة. قام City's Language Justice Division (قسم العدالة اللغوية في المدينة) بإنشاء هذا الرقم الهاتفي العام كجزء من التزامه بالعدالة اللغوية، بما يضمن قدرة جميع السكان على الوصول إلى خدمات وموارد المدينة باللغة التي يشعرون براحة أكبر لدى استخدامها. 

  

يمكنكم الوصول إلى خط المساعدة متعدد اللغات على الرقم 6178652273 خلال ساعات العمل الرسمية في أيام الأسبوع. من خلال الاتصال بخط المساعدة، يمكن لأفراد المجتمع الحصول على معلومات حول الموارد والخدمات المختلفة التي تقدمها مدينة Cambridge بمساعدة المترجمين الفوريين المحترفين. 

  

للوصول إلى الخدمة، ما على المتصلين سوى اتباع بعض الخطوات البسيطة:  

 

بعد الاتصال بالرقم 6178652273، يمكن للمتصلين اختيار اللغة التي يحتاجونها أو انتظار المساعدة من مُمثّل الخدمة.  

بمجرد التواصل مع المترجم الفوري، يمكن للمتصلين طرح استفساراتهم أو أسئلتهم، وسيظل المترجم متوفرًا على الخط حتى تقوم إدارة المدينة بمعالجة استفسارهم أو تحويلهم إلى منظمة مجتمعية أخرى.  

في حالة عدم توفر مترجم فوري، نشجّع المتصلين على ترك رسالة، وستتم جدولة مكالمة للمتابعة بمجرد توفّر مترجم. 

  

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى الموارد العينية، تتوفر بطاقات خط المساعدة متعدد اللغات المترجمة في العديد من المباني البلدية في جميع أنحاء المدينة. تم إنشاء خريطة لتحديد مواقع توافر بطاقات خط المساعدة متعدد اللغات المترجمة للمساعدة في العثور على هذه البطاقات. اللغات موضحة بلغاتها الأصلية وبالإنجليزية. تسمح الخريطة للمستخدمين بتصفية النتائج حسب اللغة، الإدارة، أو اختيار موقع محدد لمعرفة اللغات المتوفرة. 

  

علاوة على ذلك، تُشجّع مدينة Cambridge أفراد المجتمع الذين لديهم إمكانية التواصل المباشر مع أفراد من خلفيات لغوية متعددة على التفكير في استضافة عرض لدعم العدالة اللغوية. يمكن للأشخاص المهتمين طلب استضافة عرض والمساهمة في جعل الوصول إلى اللغات حقيقة ملموسة للجميع. 
  

في حال كانت استضافة عرض غير ممكنة، توفر المدينة وثائق قابلة للتحميل قد تساعد في تحديد اللغات التي يحتاجها أفراد المجتمع: النشرة الإعلانية لخط المساعدة متعدد اللغات للاستخدام العام و النشرة الإعلانية لموارد تحديد اللغة. تعدّ هذه الموارد ضرورةً لتجاوز العوائق اللغوية ولضمان مشاركة الجميع على نحوٍ كامل في الخدمات والموارد التي تقدمها مدينة Cambridge. 

  

"تشعر مدينة Cambridge بالحماس لتقديم برنامج خط المساعدة متعدد اللغات التجريبي وتدعو جميع أفراد المجتمع للاستفادة من هذه الخدمة القيّمة،" كما قالت Crystal Rosa، المديرة الأولى في منصب تحقيق الوصول إلى الموارد اللغوية في مدينة Cambridge. "من خلال تبني العدالة اللغوية، تتخذ المدينة خطوة مهمة نحو إنشاء بيئة شاملة ومتاحة لجميع سكانها." 

تلتزم مدينة Cambridge بتحسين خدماتها على نحوٍ مستمر، وتُشجّع تقديم الملاحظات من قبل أفراد المجتمع. لتقديم ملاحظات مباشرة وفورية، يمكن للأفراد: 

 

إرسال رسالة نصية أو الاتصال بالرقم 6179093522 في حال وجود صعوبات فنية. 

إرسال بريد إلكتروني accesshelp@cambridgema.gov للتواصل مباشرةً مع مديرة تحقيق الوصول إلى الموارد اللغوية. 

أو إكمال الاستبيان.  

 
يتزامن توفير خط المساعدة متعدد اللغات مع شهر تحقيق الوصول إلى الموارد اللغوية، والذي يقام في شهر أبريل من كل عام. يواجه حوالي 25 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية عوائق لغوية كبيرة. يعدّ الوصول إلى اللغة بمثابة أداة حاسمة للتواصل مع الأفراد ذوي الخلفيات اللغوية المتنوعة، مما يسمح لهم بالحفاظ على هويتهم الثقافية واللغوية أثناء مشاركتهم الكاملة في المجتمع.  

 

 

-----------------------------------------


View Announcement in: Bangla 

Cambridge সিটি বিনামূল্যে দোভাষী সেবার জন্য বহুভাষিক হেল্পলাইন চালু করেছে।
 হেল্পলাইন বাসিন্দাদের তাদের পছন্দের ভাষায় শহরের সেবা ও রিসোর্সে অ্যাক্সেসের অনুমতি দিবে
  

CAMBRIDGE, Mass., এপ্রিল  2024 - Cambridge শহর একটি নতুন বহুভাষিক হেল্পলাইন পাইলট চালু করার ঘোষণা দিতে পেরে গর্বিত, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ যার লক্ষ্য শহরের সেবা ও রিসোর্সের জন্য নির্দিষ্ট কমিউনিটির সদস্যদের বিনামূল্যে দোভাষী সেবা প্রদান করা। ভাষার ন্যায্যতার প্রতি অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে, City's Language Justice Division (শহরের ভাষা বিচার বিভাগ) এই জন-মুখী ফোন নম্বরটি প্রতিষ্ঠা করেছে এটা নিশ্চিত করতে যে সকল বাসিন্দারা শহরের সেবা ও রিসোর্স যে ভাষায় ব্যবহার করতে সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে সে ভাষায় অ্যাক্সেস করতে পারছে। 

  

বহুভাষিক হেল্পলাইনটিতে 617-865-2273 নম্বরে সাপ্তাহিক কর্মদিবসে কাজের সময় যোগাযোগ করা যেতে পারে। হেল্পলাইনে ডায়াল করে, কমিউনিটির সদস্যরা পেশাদার দোভাষীদের সহায়তায় Cambridge সিটি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন রিসোর্স ও সেবা সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন। 

  

সেবাটি অ্যাক্সেস করতে, কলকারীরা কয়েকটি সহজ পদক্ষেপ অনুসরণ করতে পারেন:  

 

 1. 617-865-2273 ডায়াল করার পর, কলকারীরা হয় তাদের প্রয়োজনীয় ভাষা নির্বাচন করতে পারেন অথবা একজন সেবাদাতা প্রতিনিধির সহায়তার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।  
 2. একবার একজন দোভাষীর সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলে, কলকারীরা তাদের অনুরোধ রাখতে বা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে, এবং সিটি ডিপার্টমেন্ট তাদের প্রশ্ন বা উদ্বেগের সমাধান না করা পর্যন্ত বা অন্য কমিউনিটির সংস্থার কাছে রেফার না করা পর্যন্ত দোভাষী লাইনে থাকবেন।  
 3. যদি দোভাষী অনুপলভ্য থাকে, তবে কলকারীদেরকে একটি বার্তা রেখে যাওার জন্য উৎসাহিত করা হয়, এবং দোভাষী উপলভ্য হওয়ার সাথে সাথে ফলো-আপ কলের সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে। 


যাদের ফিজিক্যাল রিসোর্সের প্রয়োজন, তাদের জন্য অনূদিত বহুভাষিক হেল্পলাইনের কার্ড শহরজুড়ে বিভিন্ন পৌরসভা ভবনে উপলভ্য রয়েছে। কার্ডগুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য অনূদিত বহুভাষিক হেল্পলাইনের কার্ড সনাক্ত করার জন্য একটি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। ভাষাগুলো স্থানীয় ভাষা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লেবেলযুক্ত। মানচিত্র ব্যবহারকারীদের ভাষা, বিভাগ দ্বারা ফিল্টার করতে বা কোন ভাষা উপলভ্য আছে তা দেখতে একটি চিহ্নিত লোকেশন নির্বাচন করতে দেয়। 

  

তদুপরি, Cambridge সিটি ভাষাগত দিক থেকে বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিদের কাছে সরাসরি অ্যাক্সেস রয়েছে কমিউনিটির এমন সদস্যদেরকে ভাষার ন্যায্যতা প্রচারের জন্য একটি প্রদর্শনী আয়োজন করার বিষয়ে বিবেচনা করতে উৎসাহিত করে। যারা আগ্রহী তারা প্রদর্শনী আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন এবং সবার জন্য ভাষা অ্যাক্সেসকে বাস্তবে পরিণত করতে অবদান রাখতে পারেন। 
  

যদি প্রদর্শনী আয়োজন করা সম্ভব না হয়, তাহলে সিটি ডাউনলোডযোগ্য ডকুমেন্ট সরবরাহ করে যা কমিউনিটির সদস্যদের প্রয়োজনীয় ভাষা সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে: জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বহুভাষিক হেল্পলাইন ফ্লায়ার এবং ভাষা সনাক্তকরণের রিসোর্স ফ্লায়ারভাষার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠা এবং Cambridge সিটি কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও রিসোর্সে সবাই যেন সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে এটা নিশ্চিত করার জন্য এই রিসোর্সগুলো মূল্যবান। 

  

Cambridge সিটির উদ্বোধনী ভাষা অ্যাক্সেস ম্যানেজার Crystal Rosa বলেছেন, “Cambridge সিটি বহুভাষিক হেল্পলাইন পাইলট চালু করতে পেরে আনন্দিত এবং কমিউনিটির সকল সদস্যদের এই মূল্যবান সেবার সুবিধা নিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে”। "ভাষার ন্যায্যতা আলিঙ্গন করার মাধ্যমে, সিটি এর সকল বাসিন্দাদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অ্যাক্সেসযোগ্য পরিবেশ তৈরির দিকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।" 

Cambridge সিটি এর সেবাসমূহ ক্রমাগত উন্নত করার জন্য নিবেদিত এবং কমিউনিটির সদস্যদের নিজেদের মতামত প্রদানে উৎসাহিত করছে। প্রযুক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে সরাসরি ও অবিলম্বে মতামত জানাতে: 

 

 1. 617-909-3522 নম্বরে টেক্সট বা কল করুন। 
 2. ভাষা অ্যাক্সেস ম্যানেজারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে accesshelp@cambridgema.gov ঠিকানায় ইমেইল করুন। 
 3. অথবা জরিপটি পূরণ করুন।  

 
বহুভাষিক হেল্পলাইনের উপলভ্যতা ভাষা অ্যাক্সেস মাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা প্রতি বছর এপ্রিল মাসে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, প্রায় 25 মিলিয়ন মানুষ উল্লেখযোগ্যভাবে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। ভাষার অ্যাক্সেস ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, যাতে তারা সমাজে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করার সময় তাদের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয় রক্ষা করতে পারে।  

 

-----------------------------------------


View Announcement in: Chinese (Simplified)

 

Cambridge 市开通提供免费翻译服务的多语言帮助热线
帮助热线将使居民能够以自己喜欢的语言获取城市服务和资源

CAMBRIDGE,Mass.,2024 年 4 月 日——Cambridge 市非常自豪地宣布启动新的多语言帮助热线试点。这一重要举措旨在为社区成员提供针对城市服务和资源的免费翻译服务。作为对语言公正承诺的一部分,City’s Language Justice Division(市语言公正部)设立了这个面向公众的电话号码,以确保所有居民都能以其最习惯使用的语言获取该市的服务和资源。

您可在工作日的工作时间内拨打多语言帮助热线,电话号码为 617-865-2273。通过拨打帮助热线,社区成员可以在专业翻译人员的协助下获得有关 Cambridge 市提供的各种资源和服务的信息。

来电者只需按照几个简单的步骤即可使用该服务:

 

 1. 拨打 617-865-2273 后,来电者可以选择所需语言或等待供应商代表的帮助。
 2. 与翻译人员接通电话后,来电者可以提出自己的要求或问题。翻译人员将一直保持通话,直到市政府部门解决了来电者的问题或疑虑,或将来电者转介给其他社区组织。
 3. 如没有适用的翻译人员,建议来电者进行留言。跟进电话将在有可用的翻译人员时尽快安排。


如需实物资源,可在全市各市政大楼领取已进行翻译的多语言帮助热线卡。为帮助找到已进行翻译的多语言帮助热线卡,我们制作了一张地图。这些语言都用母语和英语进行了标注。使用者可以按语言、部门或选择标记的地点进行筛选,查看有哪些语言可用。

此外,Cambridge 市鼓励那些可以直接接触到不同语言群体的社区成员考虑举办展示活动,以促进语言公正。如对此感兴趣可以申请举办展示活动,为实现所有人的语言无障碍做出贡献。

如果举办展示活动不可行,市政府还提供了可下载的文件来帮助确定社区成员所需的语言:供公众使用的多语言帮助热线传单语言识别资源传单这些资源非常宝贵,可确保克服语言障碍,让每个人都能充分参与 Cambridge 市提供的服务和资源。

Cambridge 市首任语言访问经理 Crystal Rosa 表示,“Cambridge 市很高兴推出多语言帮助热线试点,并邀请所有社区成员使用这项宝贵的服务。”“通过践行语言公正,该市正朝着为所有居民创造一个具有包容性和无障碍的环境迈出重要一步”。


Cambridge 市致力于不断改善其服务,并鼓励社区成员提供反馈意见。个人可通过以下方式提供直接和即时的反馈意见:

 

 1. 如遇技术问题,请发送短信或致电 617-909-3522。
 2. 发送电子邮件至 accesshelp@cambridgema.gov,直接联系语言访问经理进行沟通。
 3. 或者填写一份调查


多语言帮助热线的开通恰逢每年四月的“语言无障碍月”。在美国,约有 2500 万人面临严重的语言障碍。语言无障碍是与不同语言群体的个人建立联系的重要工具,使其能够在充分参与社会的同时保持自己的文化和语言特性。

 

-----------------------------------------


View Announcement in: Farsi 

 

شهر Cambridge خط کمک چند زبانه را برای خدمات ترجمه رایگان راه اندازی کرد
 خط راهنمایی به ساکنان اجازه می دهد به خدمات و منابع شهر به زبان دلخواه خود دسترسی داشته باشند
  

CAMBRIDGE، Mass.،  آپریل 2024- شهر Cambridge مفتخر است راه اندازی یک خط آزمایشی جدید چندزبانه را اعلام کند. یک ابتکار مهم با هدف ارائه خدمات ترجمه رایگان به اعضای جامعه ویژه خدمات و منابع شهر. City Language Justice Division (بخش عدالت زبانی شهر)، به عنوان بخشی از تعهد خود به عدالت زبانی، این شماره تلفن عمومی را ایجاد کرده است تا اطمینان حاصل شود که همه ساکنان می‌توانند به خدمات و منابع شهر به زبانی که راحت‌تر استفاده می‌کنند، دسترسی داشته باشند. 

  

با شماره تلفن 2273-865-617 در جريان ساعات کاری روزهای هفته می توان به خط کمک چند زبانه دسترسی داشت. با شماره گیری خط کمک، اعضای جامعه می توانند اطلاعاتی در مورد منابع و خدمات مختلف ارائه شده توسط شهر Cambridge با کمک مترجمان حرفه ای به دست آورند. 

  

برای دسترسی به این سرویس، تماس گیرندگان می توانند چند مرحله ساده را دنبال کنند:  

 

پس از شماره گیری 6178652273، تماس گیرندگان می توانند زبان مورد نیاز خود را انتخاب کنند یا منتظر کمک نماینده فروشنده باشند.  

هنگامی مرتبط شدن با یک مترجم، تماس گیرندگان می توانند درخواست یا سوال خود را مطرح کنند و مترجم تا زمانی که اداره شهر به سوال یا نگرانی آنها رسیدگی کند یا آنها را به یک سازمان اجتماعی دیگر ارجاع دهد، روی خط باقی می ماند.  

اگر مترجم در دسترس نباشد، از تماس‌گیرندگان درخواست می می شود پیامی بگذارند و به محض اینکه مترجم در دسترس قرار گرفت، تماس بعدی برنامه‌ریزی می‌شود. 

  

برای کسانی که به منابع فیزیکی نیاز دارند، کارت های چندزبانه ترجمه شده در ساختمان های مختلف شهرداری در سراسر شهر موجود است. الفنقشه ای برای یافتن کارت های خط کمک چند زبانه ترجمه شده برای کمک به یافتن کارت ها ایجاد شده است. این زبان ها به هر دو زبان مادری و انگلیسی ليبل/برچسب گذاری شده اند. این نقشه به کاربران اجازه می دهد تا بر اساس زبان، بخش، یا مکان علامت گذاری شده را فیلتر کنند تا ببینند کدام زبان ها در دسترس هستند. 

  

علاوه بر این، شهر Cambridge اعضای جامعه را که دسترسی مستقیم به افراد دارای تنوع زبانی دارند تشویق می کند تا میزبانی یک نمایشگر را برای ترویج عدالت زبانی در نظر بگیرند. علاقه مندان می توانند درخواست میزبانی یک نمایشگر را بدهند و در تحقق دسترسی به زبان برای همه مشارکت کنند. 
  

اگر استفاده از یک نمایشگر امکان پذیر نباشد، شهر اسناد قابل دانلودی را ارائه می دهد که می تواند به شناسایی زبان های مورد نیاز اعضای جامعه کمک کند: یک بروشر خط کمک چند زبانه برای استفاده عمومی و یک بروشر منبع شناسایی زبان . این منابع برای اطمینان از رفع موانع زبانی و اینکه همه می توانند به طور کامل در خدمات و منابع ارائه شده توسط شهر Cambridge شرکت کنند، ارزشمند هستند. 

  

Crystal Rosa، مدیر افتتاحیه دسترسی به زبان شهر Cambridge، گفت: «شهر Cambridge از معرفی پروژه آزمایشی خط کمک چندزبانه هیجان زده است و از همه اعضای جامعه دعوت می کند از این خدمات بسيار ارزشمند استفاده کنند.» «با پذیرش عدالت زبانی، شهر گامی مهم در جهت ایجاد محیطی فراگیر و در دسترس برای همه ساکنانش برداشته است.» 

شهر Cambridge به بهبود مستمر خدمات خود متعهد است و از نظرفيدبک اعضای جامعه خود استقبال می کند. برای ارائه بازخورد مستقیم و فوری، افراد می توانند: 

 

در صورت بروز مشکلات فنی با شماره 6179093522 پیام دهند یا تماس بگیرید. 

برای ارتباط مستقیم با مدیر دسترسی زبان به accesshelp@cambridgema.gov ایمیل نماييد. 

یا یک سروی/نظرسنجی را تکمیل کنید .  

 
در دسترس قرار گرفتن خط کمک (Multilingual Helpline) چند زبانه همزمان با ماه دسترسی به زبان (Language Access Month) است که هر سال در آپریل برگزار می شود. در ایالات متحده، حدود 25 میلیون نفر با موانع زبانی قابل توجهی روبرو هستند. دسترسی به زبان به عنوان ابزاری حیاتی برای ارتباط با افراد دارای تنوع زبانی عمل می‌کند و به آنها امکان می‌دهد هویت فرهنگی و زبانی خود را در عین مشارکت کامل در جامعه حفظ کنند.  

    

-----------------------------------------


View Announcement in: French

 

La ville de Cambridge lance une ligne d'assistance multilingue offrant des services d'interprétation gratuits
Cette ligne d'assistance permettra aux résidents et résidentes d'accéder aux services et ressources de la ville dans leur langue préférée

CAMBRIDGE, Mass., Avril 2024 – La ville de Cambridge est fière d'annoncer le lancement d'un nouveau projet pilote de ligne d'assistance multilingue, une initiative importante visant à fournir des services d'interprétation gratuits aux membres de la communauté afin d'améliorer l'accès aux services et ressources de la ville. Dans le cadre de son engagement en faveur de la justice linguistique, la City's Language Justice Division (Division de la justice linguistique) a mis en place ce numéro de téléphone public afin de garantir que toute personne résidente de Cambridge accède aux services et ressources de la ville dans la langue avec laquelle elle se sent le plus à l'aise. 

La ligne d'assistance multilingue est joignable au 617-865-2273 en semaine pendant les heures de bureau. En composant ce numéro, les membres de la communauté peuvent obtenir des informations sur les diverses ressources et services proposés par la ville de Cambridge, avec l'assistance d'interprètes professionnels. 

Pour accéder au service, la personne qui appelle suit quelques étapes simples :  

 

 1. Après avoir composé le 617-865-2273, elle peut ou bien sélectionner la langue dont elle a besoin, ou bien attendre l'aide d'un membre de l'équipe du prestataire.  
 2. Une fois mis en relation avec l'interprète, la personne formule sa demande ou sa question. L'interprète reste en ligne jusqu'à ce que le service de la ville réponde à la question posée ou à la préoccupation de l'individu ou l'oriente vers une autre organisation communautaire.  
 3. S'il n'y a pas d'interprète disponible, la personne qui appelle est encouragée à laisser un message, et un appel de suivi sera programmé dès qu'un interprète se libérera. 


Pour les personnes nécessitant des ressources physiques, des fiches traduites de la ligne d'assistance multilingue sont disponibles dans divers bur municipaux de la ville. Une carte permettant de localiser les fiches traduites de la ligne d'assistance multilingue a été créée pour faciliter leur recherche. Les langues sont identifiées dans leur écriture d'origine et en anglais. La carte permet de filtrer par langue ou par département, ou de sélectionner un lieu marqué pour voir quelles langues sont disponibles. 

En outre, la ville de Cambridge encourage les membres de la communauté qui ont un accès direct à des personnes linguistiquement diverses à envisager de tenir un présentoir pour promouvoir la justice linguistique. Les personnes intéressées peuvent demander à tenir un présentoir et contribuer à faire de l'accès linguistique une réalité pour tout le monde. 

Si la tenue d'un présentoir n'est pas possible, la ville met à disposition des documents téléchargeables pour aider à identifier les langues dont les membres de la communauté ont besoin : un dépliant sur la ligne d'assistance multilingue à usage public et un dépliant sur les ressources d'identification des langues. Ces ressources sont inestimables pour surmonter les barrières linguistiques et permettre à tout le monde de participer pleinement aux ressources et services offerts par la ville de Cambridge. 

« La ville de Cambridge est ravie de lancer le projet pilote de ligne d'assistance multilingue et invite tous les membres de la communauté à profiter de ce service inestimable », a déclaré Crystal Rosa, la première responsable de l'accès linguistique pour la ville de Cambridge. « En adoptant la justice linguistique, la ville fait un pas important vers la création d'un environnement inclusif et accessible à tous ses résidents. » 
La ville de Cambridge s'engage à améliorer continuellement ses services et encourage les membres de la communauté à partager leurs commentaires. Pour fournir un retour d'information direct et immédiat, les particuliers peuvent : 

 

 

 1. Envoyer un SMS ou appeler le 617-909-3522 en cas de difficultés techniques ; 
 2. Envoyer un e-mail à accesshelp@cambridgema.gov pour communiquer directement avec la personne responsable de l'accès linguistique ; 
 3. Ou répondre à une enquête.  

 
La mise à disposition de la ligne d'assistance multilingue coïncide avec le mois de l'accès linguistique, qui a lieu chaque année en avril. Aux États-Unis, environ 25 millions de personnes rencontrent d'importantes barrières linguistiques. L'accès linguistique représente un outil essentiel pour établir le contact avec des personnes linguistiquement diverses, leur permettant de préserver leur identité culturelle et linguistique tout en participant pleinement à la société.  

 

-----------------------------------------


View Announcement in: Haitian Creole

 

Vil Cambridge Lanse Liy Asistans nan Plizyè Lang pou Sèvis Entèpretasyon Gratis
 Liy Asistans lan Pral Pèmèt Rezidan yo Jwenn Aksè nan Sèvis ak Resous Vil la nan Lang Prefere yo a

CAMBRIDGE, Mass., XX Avril 2024 – Vil Cambridge fyè pou l anonse lansman yon nouvo Liy Asistans Pilòt nan Plizyè Lang, yon inisyativ enpòtan ki vize pou bay manm kominote yo sèvis entèpretasyon gratis pou sèvis ak resous Vil la. Nan kad angajman li pou ekite lenguistik, the City's Language Justice Division (Divizyon Ekite Lenguistik Vil la) te etabli nimewo telefòn piblik sa a pou asire ke tout rezidan yo ka jwenn aksè nan sèvis ak resous Vil la nan lang yo pi alèz pou itilize a. 

Ou ka kontakte Liy Asistans nan Plizyè Lang lan nan 617-865-2273 nan jou lasemèn nan lè biwo. Lè yo rele liy asistans lan, manm kominote a ka jwenn enfòmasyon sou divès resous ak sèvis Vil Cambridge ofri avèk asistans entèprèt pwofesyonèl. 

Pou jwenn aksè nan sèvis la, moun ki rele yo ka swiv kèk etap senp:  

 

 1. Apre fin konpoze 617-865-2273, moun ki rele yo ka swa chwazi lang yo bezwen an oswa tann asistans nan men yon reprezantan founisè.  
 2. Yon fwa konekte ak yon entèprèt, moun ki rele a ka adrese demann oswa kesyon li a, epi entèprèt la ap rete sou liy lan jiskaske Depatman Vil la reponn kesyon oswa enkyetid li a oswa refere l bay yon lòt òganizasyon kominotè.  
 3. Si yon entèprèt pa disponib, yo ankouraje moun ki rele a pou li kite yon mesaj, epi yo pral pwograme yon apèl swivi le pli vit posib ke yon entèprèt vin disponib. 


Pou moun ki bezwen resous fizik, kat Liy Asistans nan Plizyè Lang ki tradui yo disponib nan divès bilding minisipal atravè vil la. Yo te kreye yon kat jewografik pou jwenn kat Liy Asistans nan Plizyè Lang ki tradui pou ede jwenn kat yo. Lang yo make alafwa nan lang natif natal ak Anglè. Kat jewografik la pèmèt itilizatè yo filtre selon lang, depatman, oswa chwazi yon kote ki make pou wè ki lang ki disponib. 

Anplis de sa, Vil Cambridge ankouraje manm kominote a ki gen aksè dirèk ak moun ki gen divèsite lengwistik yo pou yo konsidere òganize yon ekspozisyon pou ankouraje ekite lenguistik. Moun ki enterese yo ka mande pou òganize yon ekspozisyon epi kontribye pou fè aksè lang yon reyalite pou tout moun. 

Si òganize yon ekspozisyon pa posib, Vil la bay dokiman ki ka telechaje ki ka ede idantifye lang manm kominote a bezwen yo: yon flayèz Liy Asistans nan Plizyè Lang pou itilizasyon piblik ak yon flayèz Resous idantifikasyon lang. Resous sa yo gen anpil valè pou asire ke baryè lang yo simonte epi pou tout moun ka patisipe totalman nan sèvis ak resous Vil Cambridge ofri yo. 

Crystal Rosa, Manadjè inogirasyon Aksè Lang pou Vil Cambridge, deklare, “Vil Cambridge kontan anpil pou l prezante pwojè pilòt Liy Asistans nan Plizyè Lang lan epi envite tout manm kominote a pou yo pwofite sèvis ki gen anpil valè sa a”. “Lè li anbrase ekite lenguistik, Vil la ap franchi yon etap enpòtan nan direksyon pou kreye yon anviwonman enklizif ak aksesib pou tout rezidan li yo.” 

Vil Cambridge devwe pou kontinye amelyore sèvis li yo, epi li ankouraje manm kominote yo bay fidbak. Pou bay fidbak dirèk ak imedya, moun yo ka: 

 

 1. Voye mesaj tèks oswa rele 617-909-3522 nan ka ta gen difikilte teknik. 
 2. Voye yon imel nan accesshelp@cambridgema.gov pou kominike dirèkteman ak Manadjè Aksè Lang lan. 
 3. Oswa ranpli yon sondaj.  

 
Disponibilite Liy Asistans Plizyè Lang lan kwenside avèk Mwa Aksè Lang, ki fèt chak ane chak mwa Avril. Ozetazini, anviwon 25 milyon moun fè fas ak gwo difikilte nan kesyon lang. Aksè lenguistik sèvi kòm yon zouti enpòtan pou konekte ak moun ki gen divèsite lengwistik yo, sa ki pèmèt yo prezève idantite kiltirèl ak lengwistik yo pandan y ap patisipe totalman nan sosyete a.  

 

----------------------------------------


View Announcement in: Hindi 

Cambridge शहर ने निःशुल्क इंटरप्रिटेशन सेवाओं के लिए बहुभाषी हेल्पलाइन की पेशकश की है
 हेल्पलाइन से निवासियों को अपनी पसंदीदा भाषा में शहर की सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी

C
AMBRIDGE, Mass., अप्रैल 2024 – Cambridge शहर को एक नई बहुभाषी हेल्पलाइन पायलट की पेशकश की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है, जो एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य शहर की सेवाओं और संसाधनों के लिए विशिष्ट समुदाय के सदस्यों को निःशुल्क इंटरप्रिटेशन सेवाएं प्रदान करना है। भाषा न्याय के प्रति अपने प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में, City's Language Justice Division (शहर के भाषा न्याय विभाग) ने इस सार्वजनिक फ़ोन नंबर की सेवा दी है ताकि सभी निवासियों को शहर की सेवाओं और संसाधनों तक उन्हें उनकी सबसे सुविधाजनक भाषा में सहायता मिल सके। 

बहुभाषी हेल्पलाइन पर सप्ताह के दिनों में व्यावसायिक घंटों के दौरान 617-865-2273 पर संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन को डायल करके, समुदाय के सदस्य पेशेवर इंटरप्रेटर्स की सहायता से Cambridge शहर द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न संसाधनों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

सेवा तक पहुंचने के लिए, कॉल करने वाले कुछ आसान से चरणों का पालन कर सकते हैं:  

 

 1. 617-865-2273 डायल करने के बाद, कॉल करने वाले या तो अपनी आवश्यकतानुसार भाषा चुन सकते हैं या विक्रेता प्रतिनिधि से सहायता की प्रतीक्षा कर सकते हैं।  
 2. एक बार इंटरप्रेटर से संपर्क हो जाने पर, कॉल करने वाले व्यक्ति अपना अनुरोध कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं, तथा इंटरप्रेटर तब तक लाइन पर होगा जब तक कि City Department (नगर विभाग) उनके प्रश्न या चिंता का समाधान नहीं कर देता या उन्हें किसी अन्य सामुदायिक संगठन के पास रेफर नहीं कर देता।  
 3. यदि कोई इंटरप्रेटर उपलब्ध नहीं है, तो कॉल करने वालों को संदेश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तथा जैसे ही इंटरप्रेटर उपलब्ध होगा, फॉलो अप कॉल निर्धारित कर दी जाएगी। 


भौतिक संसाधनों की आवश्यकता वाले लोगों के लिए, अनुवादित बहुभाषी हेल्पलाइन कार्ड पूरे शहर में विभिन्न नगरपालिका भवनों में उपलब्ध हैं। अनुवादित बहुभाषी हेल्पलाइन कार्डों को ढूंढने में सहायता के लिए मानचित्र बनाया गया है। भाषाओं को मूल भाषा और अंग्रेजी दोनों में लेबल किया गया है। यह मानचित्र उपयोगकर्ताओं को भाषा, विभाग के आधार पर फ़िल्टर करने या चिह्नित स्थान का चयन करके यह देखने की सुविधा देता है कि कौन सी भाषाएं उपलब्ध हैं। 

  

इसके अलावा, Cambridge शहर समुदाय के उन सदस्यों को प्रोत्साहित करता है जिनके पास भाषाई रूप से विविध व्यक्तियों तक सीधी पहुंच है, वे भाषा न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन की मेजबानी करने पर विचार करें। इच्छुक लोग प्रदर्शन आयोजित करने का अनुरोध कर सकते हैं तथा सभी के लिए भाषा तक पहुंच को वास्तविकता का रूप देने में योगदान दे सकते हैं। 
  

यदि प्रदर्शन आयोजित करना संभव नहीं है, तो नगर डाउनलोड करने योग्य दस्तावेज उपलब्ध कराता है, जो समुदाय के सदस्यों द्वारा आवश्यक भाषाओं की पहचान करने में मदद कर सकते हैं: सार्वजनिक उपयोग के लिए बहुभाषी हेल्पलाइन फ़्लायर और भाषा पहचान संसाधन फ़्लायरये संसाधन यह सुनिश्चित करने में अमूल्य हैं कि भाषा संबंधी बाधाएं दूर हो जाएं और सभी लोग Cambridge शहर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और संसाधनों में पूरी तरह से भाग ले सकें। 

  

Cambridge शहर के प्रथम भाषा प्रवेश प्रबंधक Crystal Rosa ने कहा, "Cambridge शहर बहुभाषी हेल्पलाइन पायलट को शुरू करने पर रोमांचित है और सभी समुदाय के सदस्यों को इस अमूल्य सेवा का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता है।" "भाषाई न्याय को अपनाकर, शहर अपने सभी निवासियों के लिए समावेशी और सुलभ वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।" 

Cambridge शहर अपनी सेवाओं में निरंतर सुधार करने के लिए समर्पित है, तथा समुदाय के सदस्यों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्यक्ष और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, व्यक्ति निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं: 

 

 1. तकनीकी समस्याओं के मामले में 617-909-3522 पर टेक्स्ट या कॉल करें। 
 2. भाषा पहुँच प्रबंधक से सीधे संपर्क करने के लिए accesshelp@cambridgema.gov पर ईमेल करें। 
 3. या सर्वेक्षण पूरा करें।  

 
बहुभाषी हेल्पलाइन की उपलब्धता भाषा पहुंच माह के साथ मेल खाती है, जो हर साल अप्रैल में आयोजित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 25 मिलियन लोगों को भाषा संबंधी गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भाषा तक पहुंच भाषाई रूप से विविध व्यक्तियों से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है, जिससे उन्हें समाज में पूर्ण रूप से भागीदारी करते हुए अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने का अवसर मिलता है।  

 

-----------------------------------------


View Announcement in: Italian

La città di Cambridge lancia una linea telefonica di assistenza multilingue per servizi di interpretariato gratuiti
Questa linea di assistenza consentirà ai residenti di accedere ai servizi e alle risorse della città nella loro lingua preferita.


CAMBRIDGE, Mass., April 2024 -
La città di Cambridge è orgogliosa di annunciare il lancio di un progetto pilota per una linea telefonica di assistenza multilingue, un'importante iniziativa volta a fornire ai membri della comunità servizi di interpretariato gratuiti specifici per i servizi e le risorse della città. Nell'ambito del suo impegno per la giustizia linguistica, la City’s Language Justice Division (divisione per la giustizia linguistica della città) ha istituito questo numero di telefono pubblico per garantire che tutti i residenti possano accedere ai servizi e alle risorse della città nella lingua in cui si sentono più a loro agio. 

La linea di assistenza multilingue è disponibile al numero 617-865-2273 nei giorni feriali durante l'orario di apertura. Chiamando il numero di assistenza telefonica, i membri della comunità possono ottenere informazioni sulle varie risorse e sui servizi offerti dalla città di Cambridge con l'assistenza di interpreti professionisti. 

Per accedere al servizio, basta seguire alcuni semplici passaggi:  

 

 1. Dopo aver composto il numero 617-865-2273, è possibile selezionare la lingua desiderata o attendere l'assistenza di un rappresentante del fornitore del servizio.  
 2. Una volta in contatto con un interprete, è possibile esporre la propria richiesta o fare una domanda. L'interprete rimarrà in linea fino a quando il dipartimento cittadino non avrà fornito una risposta o reindirizzato chi chiama a un'altra organizzazione comunitaria.  
 3. Se l'interprete non è disponibile, si è invitati a lasciare un messaggio, così che possa essere fissata una nuova chiamata quando sarà disponibile un interprete. 


Per coloro che necessitano di risorse fisiche, sono disponibili schede tradotte della linea di assistenza multilingue in vari edifici comunali della città. Per agevolare gli interessati, è stata creata una mappa per individuare le schede tradotte della linea di assistenza multilingue. Le lingue sono etichettate sia nella lingua madre che in inglese. La mappa consente di filtrare per lingua, per dipartimento, oppure di selezionare una località contrassegnata per vedere quali lingue sono disponibili. 

Inoltre, la città di Cambridge incoraggia i membri della comunità che sono in contatto diretto con persone che parlano una lingua diversa a prendere in considerazione la possibilità di esporre materiali per promuovere la giustizia linguistica. Chi è interessato può chiedere di esporre questi materiali e contribuire così a rendere l'accesso alle lingue una realtà per tutti. 

Per chi non può esporre questi materiali, la città mette a disposizione documenti scaricabili che possono aiutare a identificare le lingue necessarie per i membri della comunità: un volantino della linea di assistenza multilingue per uso pubblico e un volantino sulle risorse per l'identificazione delle lingue. Queste risorse sono preziose per garantire il superamento delle barriere linguistiche e la piena partecipazione di tutti ai servizi e alle risorse offerti dalla città di Cambridge. 

“La città di Cambridge è entusiasta di introdurre il progetto pilota della linea di assistenza multilingue e invita tutti i membri della comunità a usufruire di questo prezioso servizio”, ha dichiarato Crystal Rosa, responsabile dell'accesso alle lingue per la città di Cambridge. “Affrontando il tema della giustizia linguistica, la città compie un passo importante verso la creazione di un ambiente inclusivo e accessibile per tutti i suoi residenti.” 

La città di Cambridge si impegna a migliorare continuamente i propri servizi e incoraggia i membri della comunità a lasciare il proprio feedback. Per fornire un feedback diretto e immediato, è possibile: 

 

 1. Inviare un messaggio o chiamare il numero 617-909-3522 per difficoltà tecniche. 
 2. Inviare un'e-mail ad accesshelp@cambridgema.gov per comunicare direttamente con il responsabile dell'accesso alle lingue. 
 3. Compilare un sondaggio.  

 
La disponibilità della linea di assistenza multilingue coincide con il Mese dell'accesso alle lingue, che si svolge ogni anno ad aprile. Negli Stati Uniti, circa 25 milioni di persone devono affrontare barriere linguistiche significative. L'accesso alle lingue è cruciale per entrare in contatto con persone che parlano una lingua diversa, consentendo loro di preservare la propria identità culturale e linguistica, ma facendo in modo al tempo stesso che possano partecipare in modo completo alla società.  

 

-----------------------------------------


View Announcement in: Japanese

 

Cambridge市、無料通訳サービスの多言語ヘルプラインを開始しました
ヘルプラインにより、住民は好みの言語で市のサービスやリソースにアクセスできます

Cambridge, Mass、4月–日–2024 – Cambridge市は、新しい多言語ヘルプラインの試験運用の開始を発表できることを光栄に思います。これは、市のサービスとリソースに特化した無料の通訳サービスを地域住民に提供することを目的とした重要な取り組みです。言語的正義へのコミットメントの一環として、City’s Language Justice Division(市の言語的正義課)は、すべての住民が最も使いやすい言語で市のサービスやリソースにアクセスできることを保証するために、この一般公開の電話番号を設立しました。

多言語ヘルプラインは、平日の営業時間内に617-865-2273までご連絡いただけます。このヘルプラインに電話することで、地域住民は、プロの通訳者のサポートを受けながら、Cambridge市が提供するさまざまなリソースやサービスに関する情報を受け取ることができます。

このサービスにアクセスするには、発信者はいくつかの簡単なステップに従う必要があります:

 

 1. 617-865-2273にダイヤルした後、発信者は希望の言語を選択するか、ベンダーの担当者のサポートを待つことができます。
 2. いったん通訳者につながれば、発信者は自分の質問や懸念を伝えることができます。通訳者は、市の部署がその質問や懸念に対応するか、別の地域団体を紹介するまで、電話を切ることはありません。
 3. 通訳者が不在の場合、発信者はメッセージを残すことができ、通訳者が対応可能になり次第、フォローアップ電話がスケジュールされます。


物理的なリソースが必要な方のために、翻訳された多言語ヘルプラインカードが市のさまざまな市庁舎で入手可能です。翻訳された多言語ヘルプラインカードを探すのに便利な地図が作成されました。言語は母国語と英語の両方で表示されています。この地図を使用すると、ユーザーは言語または部署でフィルターしたり、マークされた場所を選択して利用可能な言語を確認したりできます。

さらに、Cambridge市は、言語的に多様な人々と直接接する機会のある地域住民に対し、言語的正義を促進するための展示会の開催を検討するよう奨励しています。ご興味のある方は、展示会の開催を要求して、すべての人のための言語アクセスの実現に貢献してください。

展示会の開催が不可能な場合、市は地域住民が必要とする言語を特定するのに役立つダウンロード可能な文書を提供します。これは、一般向けの多言語ヘルプラインチラシ言語識別リソースチラシです。これらのリソースは、言語の壁を克服し、誰もがCambridge市が提供するサービスやリソースに完全に参加できるようにするために非常に貴重です。

Cambridge市の初代言語アクセスマネージャーであるCrystal Rosaは、「Cambridge市は、多言語ヘルプラインの試験運用の開始を発表できることを嬉しく思っており、すべての地域住民にこの貴重なサービスを活用していただくよう呼びかけています」と述べました。「言語的正義を受け入れることにより、市はすべての住民にとって包括的でアクセスしやすい環境の構築に向けて重要な一歩を踏み出しています。」

Cambridge市は、サービスの継続的な改善に努めており、地域住民の皆様からのご意見をお待ちしております。直接的かつ即時のフィードバックを提供するには、個人は次のことを行うことができます:

 

 

 1. 技術的な問題が発生した場合は、617-909-3522までテキストメッセージをお送りいただくか、またはお電話ください。
 2. 言語アクセスマネージャーと直接連絡を取るには、accesshelp@cambridgema.govまでEメールをお送りください。
 3. またはアンケートにご回答ください


多言語ヘルプラインの開始は、毎年4月に開催される言語アクセス月間に合わせて行われます。米国では、約25ミリオンの人が大きな言語の壁に直面しています。言語アクセスは、言語的に多様な人々とつながるための重要なツールとして機能し、人々が社会に完全に参加しながら、文化的および言語的アイデンティティを維持できるようにします。

-----------------------------------------


View Announcement in: Korean

 

Cambridge 시, 무료 통역 서비스를 위한 다국어 헬프라인 개설 헬프라인을 통해 주민들은 원하는 언어로 시 서비스 및 자원을 이용할 수 있습니다.

CAMBRIDGE, Mass, 2024
년 4월 일 –  Cambridge는 새로운 다국어 헬프라인(Multilingual Helpline) 시범사업을 시작한다는 반가운 소식을 전해드립니다. 이를 통해 지역 사회 구성원에게 서비스 및 자원과 관련하여 무료 통역 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 언어 정의를 위한 노력의 일환으로 시의 City's Language Justice Division (언어 정의 부서)는 모든 주민이 가장 익숙한 언어로 해당 시 서비스와 자원에 접근할 수 있도록 이 공공 전화번호를 마련했습니다. 

다국어 상담 전화는 평일 업무 시간 동안 617-865-2273으로 연락할 수 있습니다. 헬프라인에 전화를 걸면 커뮤니티 구성원은 전문 통역사의 도움을 받아 Cambridge 시에서 제공하는 다양한 자원 및 서비스에 대한 정보를 받을 수 있습니다

발신자는 몇 가지 간단한 단계를 거쳐 서비스를 받을 수 있습니다:  

 

 1. 발신자가 617-865-2273으로 전화를 걸면 필요한 언어를 선택하거나 공급업체 담당자의 도움을 기다릴 수 있습니다.  
 2. 통역사와 연결되면 발신자는 요청이나 질문을 처리할 수 있으며 통역사는 시 부서가 문의나 우려 사항을 해결하거나 다른 지역사회 단체에 의뢰할 때까지 전화 통화를 유지합니다.  
 3. 통역사의 도움을 받을 수 없는 경우 발신자는 메시지를 남기는 것이 좋으며 통역사의 도움을 받을 수 있게 되면 즉시 후속 통화가 예약됩니다


물질적 자원이 필요한 사람들을 위해 번역된 다국어 헬프라인 카드는 도시 전역의 다양한 지자체 건물에서 구할 수 있습니다. 카드를 찾는 데 도움이 되도록 번역된 다국어 헬프라인 카드를 찾을 수 있는 지도가 생겼습니다. 언어는 모국어와 영어로 표시됩니다. 이 지도를 통해 사용자는 언어, 부서별로 필터링하거나 표시된 위치를 선택하여 사용 가능한 언어를 확인할 수 있습니다. 

또한 Cambridge시는 언어적으로 다양한 개인과 직접 접촉할 수 있는 지역 사회 구성원들에게 언어 정의를 촉진하기 위해 전시 주최를 고려하도록 권장합니다. 관심 있는 분들은 전시 주최를 요청하고 모두를 위한 언어 접근성 실현에 기여할 수 있습니다. 

전시를 주최할 수 없는 경우, 시는 지역사회 구성원이 필요로 하는 언어를 확인하는 데 도움이 될 수 있는 다운로드 문서(공적 사용을 위한 다국어 헬프라인 전단지 언어 식별 리소스 전단지)를 제공합니다. 이러한 자원은 모든 사람이 언어 장벽을 극복하고 Cambridge 시에서 제공하는 서비스와 자원에 완전히 참여할 수 있도록 중요한 역할을 합니다

"Cambridge시는 다국어 헬프라인 시범 사업 서비스를 도입하게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 모든 커뮤니티 구성원들이 이 귀중한 서비스를 이용할 수 있도록 초대합니다."라고 Cambridge의 초대 언어 접근 관리자인 Crystal Rosa가 소감을 밝혔습니다. "언어 정의를 수용하여 시는 모든 주민을 위한 포용적이고 접근 가능한 환경 조성을 향해 중요한 발걸음을 내딛었습니다." 

Cambridge시는 서비스를 지속적으로 개선하기 위해 최선을 다하고 있으며 지역 사회 구성원의 피드백을 적극 환영합니다. 개인은 직접적이고 즉각적인 피드백을 제공하기 위해 다음을 수행할 수 있습니다

 1. 기술적인 문제가 있는 경우 617-909-3522에 문자 또는 전화로 연락하실 수 있습니다
 2. 이메일 accesshelp@cambridgema.gov로 언어 접근 관리자와 직접 연락할 수 있습니다
 3. 또는 설문조사를 완료하세요.  

 
매년 4월은 언어 접근 달(Language Access Month)이며, 4월에 다국어 헬프라인의 이용이 가능해졌습니다. 미국에서는 약 2,500만 명이 심각한 언어 장벽에 직면해 있습니다. 언어 접근성은 언어적으로 다양한 개인과 연결하는 중요한 도구 역할을 하며, 이를 통해 문화적, 언어적 정체성을 보존하는 동시에 구성원들의 완전한 사회 참여를 지원합니다.  

 

-----------------------------------------


View Announcement in: Nepali

Cambridge सहरले निःशुल्क अनुवाद सेवाहरूका लागि बहुभाषिक हेल्पलाइन सुरु गरेको छ
हेल्पलाइनले बासिन्दाहरूलाई उनीहरूका प्राथमिक भाषामा सहरका सेवा र संसाधनहरूमा पहुँच पाउन अनुमति दिने छ

Cambridge, Mass., अप्रिल 2024 –
Cambridge सहर नयाँ बहुभाषिक हेल्पलाइन पाइलटको सुरुवातको घोषणा गर्न पाउँदा गर्ववान्वित छ। यो सहरका सेवा र संसाधनहरूमा समुदायका सदस्यहरूलाई निःशुल्क अनुवाद सेवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको महत्त्वपूर्ण पहल हो। भाषासम्बन्धी न्यायमा आफ्नो प्रतिबद्धताको हिस्साको रूपमा City's Language Justice Division (सहरको भाषासम्बन्धी न्याय प्रभाग) ले सबै बासिन्दाहरूले आफूलाई प्रयोग गर्न सजिलो भाषामा सहर सेवा र संसाधनहरूमा पहुँच पाउन सकून् भन्नाका लागि यो सार्वजनिक फोन नम्बर स्थापना गरेको छ। 

हप्ताका कार्य दिनमा कार्यालय खुल्ने समयमा 617-865-2273 मा बहुभाषिक हेल्पलाइनलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ। हेल्पलाइन डायल गरेर समुदायका सदस्यहरूले Cambridge सहरले व्यावसायिक दोभाषेहरूको सहायतामा प्रस्ताव गरेका विभिन्न संसाधन र सेवाहरूका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। 

सेवाको पहुँच पाउन कलरहरूले केही सरल चरणहरू पालना गर्न सक्छन्:  

 

 1. 617-865-2273 डायल गरेपछि कलरहरूले आफूलाई आवश्यक भाषा चयन गर्न सक्छन् वा बिक्रेता प्रतिनिधिबाट सहायताका लागि पर्खन सक्छन्।  
 2. दोभाषेसँग जडान भएपछि कलरहरूले आफ्नो अनुरोध वा प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सक्छन् र सहर विभागले उनीहरूको प्रश्न वा सरोकारलाई सम्बोधन नगरेसम्म वा उनीहरूलाई अर्को सामुदायिक संस्थामा रिफर नगरेसम्म दोभाषे लाइनमा रहने छन्।  
 3. दोभाषे अनुपलब्ध भएमा कलरहरूलाई सन्देश छोड्न प्रोत्साहित गरिन्छ र दोभाषे उपलब्ध हुनेबित्तिकै फलो-अप कल निर्धारित गरिने छ। 


भौतिक संसाधनहरूको आवश्यकता परेकाहरूका लागि अनुवादित बहुभाषिक हेल्पलाइन कार्डहरू सहरका विभिन्न नगरपालिका भवनहरूमा उपलब्ध छन्। कार्डहरू फेला पार्नमा मद्दत गर्न अनुवादित बहुभाषिक हेल्पलाइन कार्डहरू भेट्टाउने नक्सा सिर्जना गरिएको छ। भाषाहरू मातृभाषा र अङ्ग्रेजी दुवैमा लेबल गरिएका छन्। नक्साले प्रयोगकर्ताहरूलाई भाषा, विभागद्वारा फिल्टर गर्न वा कुन-कुन भाषाहरू उपलब्ध छन् भनी चिन्ह लगाइएको स्थान चयन गर्न अनुमति दिन्छ। 

यसबाहेक, Cambridge सहरले विभिन्न भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूमा प्रत्यक्ष पहुँच भएका समुदायका सदस्यहरूलाई भाषासम्बन्धी न्याय प्रवर्द्धन गर्न प्रदर्शन आयोजना गर्ने विचार गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। इच्छुक व्यक्तिहरूले प्रदर्शन आयोजना गर्न र सबैका लागि भाषाको पहुँचलाई वास्तविकता बनाउनमा योगदान दिन अनुरोध गर्न सक्छन्। 

प्रदर्शन आयोजना गर्न सम्भव छैन भने सहरले निम्न डाउनलोड गर्न मिल्ने कागजातहरू उपलब्ध गराउँछ जसले समुदायका सदस्यहरूलाई आवश्यक भाषाहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ: सार्वजनिक प्रयोगका लागि बहुभाषिक हेल्पलाइन फ्लायरभाषा पहिचान संसाधन फ्लायरभाषासम्बन्धी अवरोधहरू हटाउन र Cambridge सहरद्वारा उपलब्ध गराइएका सेवा र संसाधनहरूमा सबै जना पूर्ण रूपमा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न यी संसाधनहरू अमूल्य छन्। 

“Cambridge सहर बहुभाषिक हेल्पलाइन पाइलट सुरुवात गर्न पाउँदा रोमाञ्चित छ र समुदायका सबै सदस्यहरूलाई यो अमूल्य सेवाको फाइदा लिन आमन्त्रित गर्दछ,” Cambridge सहरका लागि उद्घाटन भाषा पहुँच प्रबन्धक Crystal Rosa ले भन्नुभयो। “भाषासम्बन्धी न्यायलाई अँगालेर सहरले आफ्ना सबै बासिन्दाहरूका लागि समावेशी र पहुँचयोग्य वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालिरहेको छ।” 

Cambridge सहर आफ्ना सेवाहरू निरन्तर सुधार गर्नमा समर्पित छ र समुदायका सदस्यहरूलाई प्रतिक्रिया दिन प्रोत्साहित गरिन्छ। प्रत्यक्ष र तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन व्यक्तिहरूले निम्न कुरा गर्न सक्छन्: 

 

 1. प्राविधिक कठिनाइहरू भएमा 617-909-3522 मा सन्देश पठाउने वा कल गर्ने। 
 2. भाषा पहुँच प्रबन्धकसँग सिधै कुरा गर्न accesshelp@cambridgema.gov मा इमेल पठाउने। 
 3. वा सर्वेक्षण पूरा गर्ने।  

 
बहुभाषिक हेल्पलाइनको उपलब्धता भाषा पहुँच महिनासँग मिल्दछ, जुन हरेक वर्ष अप्रिलमा हुन्छ। संयुक्त राज्यमा लगभग 25 मिलियन मानिसहरूले भाषासम्बन्धी गम्भीर अवरोधहरूको सामना गर्छन्। भाषा पहुँचले विभिन्न भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूसँग जोडिनका लागि महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले उनीहरूलाई समाजमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुँदा आफ्नो सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको संरक्षण गर्न अनुमति दिन्छ।  

  

-----------------------------------------

View Announcement in: Pashto

د Cambridge ښار د وړيا شفاهي ژباړې خدماتو لپاره د څو ژبنۍ مرستې کرښه پیل کوي
 د مرستې دغه کرښه به اوسېدونکي وتوانوي چې د دوی د خوښې په ژبه کې د ښار خدماتو او سرچینو ته لاسرسی پیداکړي
  

Cambridge، Mass.، اپرېل  2024 - د Cambridge ښار په وياړ سره د نوي څو ژبني مرستندویه کرښې د ازمايښتي دورې په لاره اچولو اعلان کوي، یو مهم نوښت چې موخه یې د ټولنې غړو ته د ښار خدماتو او سرچینو لپاره ځانګړي د شفاهي ژباړې د خدماتو چمتو کول دي. د ژبې عدالت ته د خپلې ژمنې د یوې برخې په توګه، د د The City’s Language Justice Division (ښار د ژبې د عدالت څانګه) د عامه تلیفون دغه شمېره رامنځته کړې ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې ټول اوسېدونکي وکولی شي د ښار خدماتو او سرچینو ته په هغه ژبه کې لاسرسی پیداکړي چې دوی یې په کارولو کې د آرامۍ احساس کوي. 

  

د څو ژبو د مرستې کرښې ته د اوونۍ په ورځو کې د کاري ساعتونو په اوږدو کې په 6178652273 شمېره لاسرسی موندلی شئ. د مرستې د کرښې د شمېرې په کېکاږلو سره، د ټولنې غړي کولی شي د مسلکي شفاهي ژباړونکو په مرسته د Cambridge ښار له لوري د وړاندې شویو بېلابېلو سرچینو او خدماتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. 

  

یادو خدماتو ته د لاسرسي لپاره، زنګ وهونکي کولی شي یو څو ساده ګامونه تعقیب کړي:  

 

د 6178652273 شمېرې له کېکاږلو وروسته، زنګ وهونکی کولی شي هغه ژبه غوره کړي چې دوی ورته اړتیا لري یا د پلورونکي استازي مرستې ته انتظار وکړي.  

یوځل چې د یوه شفاهي ژباړونکي سره وصل شي، زنګ وهونکي کولی شي خپلې غوښتنې یا پوښتنې ته ځواب ترلاسه کړي، او اړونده شفاهي ژباړونکی به تر هغه په لیکه کې پاتې شي تر څو چې د ښار ریاست د دوی پوښتنې یا اندېښنې حل نه کړي یا یې بلې ټولنې ته راجع نه کړي.  

که يو شفاهي ژباړونکی شتون ونه لري، زنګ وهونکی هڅول کیږي چې ورته یو لیکلی پیغام پرېږدي، او د شفاهي ژباړونکي له شتون سره سم به د یو تعقیبي زنګ وخت ورته وټاکل شي. 

  

د هغو کسانو لپاره چې فزیکي سرچینو ته اړتیا لري، د څو ژبو ژباړل شوې مرستې کارتونه د ټول ښار په بېلابېلو ودانیو کې شتون لري. د ژباړل شوي څو ژبو مرستې د کرښې د کارتونو د موندلو لپاره نقشه جوړه شوې ترڅو د کارتونو په موندلو کې مرسته وکړي. دغه ژبې په مورنۍ ژبه او انګلیسي دواړو کې لېبل شوي دي. یاده نقشه کاروونکي توانوي چې د ژبې، د څانګې له لارې فلتر يا چاڼ وکړي، یا یو په نښه شوی ځای وټاکي ترڅو وګوري چې کومې ژبې پکې شتون لري. 

  

سربیره پردې، د Cambridge ښار د ټولنې هغه غړي هڅوي چې په ژبني ډول متنوع اشخاصو ته مستقیم لاسرسی لري ترڅو د ژبې عدالت ته ودې ورکولو لپاره د نندارتون کوربه توب په پام کې ونیسي. هغه کسان چې علاقه لري کولی شي د نندارې کوربه توب د کولو غوښتنه وکړي او د ټولو لپاره د ژبې لاسرسي د واقعیت په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. 
  

که چېرې د نندارې کوربه توب ممکن نه وي، یاد ښار د راښکته کولو وړ سندونه چمتو کوي چې کولی شي د ټولنې د غړو له لوري د اړینې ژبې په پېژندلو کې مرسته وکړي: د عامه کارونې لپاره د څو ژبو د مرستې د کرښې معلوماتي پاڼه او د ژبې د پېژندنې د سرچینې پاڼه. دا سرچینې له دې څخه د ډاډ په ترلاسه کولو کې خورا ارزښتناکې دي چې د ژبې خنډونه لرې شوي او هرڅوک کولی شي په بشپړ ډول د Cambridge ښار له لوري په وړاندیز شويو خدماتو او سرچینو کې په بشپړه توګه برخه واخلي. 

  

Crystal Rosa، د Cambridge ښار لپاره د ژبې لاسرسي د پرانيستې مدیر، وویل"د Cambridge ښار د څو ژبو د مرستنې د کرښې د ازمايښتي دورې د معرفي کولو لپاره لېواله دی او د ټولنې ټولو غړو ته بلنه ورکوي چې له دې ارزښتناکو خدماتو څخه ګټه پورته کړي". "د ژبې د عدالت په منلو سره، یاد ښار د خپلو ټولو اوسېدونکو لپاره د ټول شموله او د لاسرسي وړ چاپېریال د رامنځته کولو لپاره د پام وړ ګام پورته کوي." 

د Cambridge ښار په دوامداره توګه خپلو خدماتو ته وده ورکولو ته ژمن دی، او د ټولنې غړو غبرګون ته ډاډ ورکول کیږي. د مستقیم او چټک غبرګون د چمتو کولو لپاره، افراد کولی شي: 

 

د تخنیکي ستونزو په صورت کې 6179093522 شمېرې ته لیکلي پیغام ولېږئ یا ورته زنګ ووهئ. 

د ژبې د لاسرسي له مدیر سره په مستقيم ډول د خبرو کولو لپاره په accesshelp@cambridgema.gov پته برېښناليک ولېږئ. 

یا یوه نظرپوښتنه بشپړه کړئ.  

 
د څو ژبو د مرستې د کرښط شتون د ژبې د لاسرسي له میاشتې سره سمون لري، چې هر کال په اپرېل کې ترسره کیږي. په متحده ایالاتو کې، شاوخوا 25 میلیونه خلک د ژبې په برخه کې له پام وړ خنډونو سره مخ دي. ژبې ته لاسرسی د ژبني متنوع خلکو سره د وصلولو لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کار کوي، دوی توانوي چې خپل کلتوري او ژبنی هویت وساتي او په ورته وخت په ټولنه کې په بشپړه توګه برخه واخلي.  

  

-----------------------------------------


View Announcement in: Portuguese 


Cidade de Cambridge lança a Linha de Ajuda Multilíngue para Serviços de interpretação gratuitos
A linha de ajuda permitirá aos residentes o acesso aos serviços e recursos da Cidade na sua língua preferida


CAMBRIDGE, Mass., Abril de 2024 –
A Cidade de Cambridge tem o orgulho de anunciar o lançamento de um novo piloto da Linha de Ajuda Multilíngue, uma importante iniciativa destinada a fornecer serviços de interpretação gratuitos aos membros da comunidade específicos para os serviços e recursos da Cidade. Como parte de seu compromisso com a justiça linguística, a City's Language Justice Division (Divisão de Justiça Linguística) da Cidade adotou esse número de telefone público para garantir que todos os residentes possam acessar os serviços e recursos da Cidade no idioma que se sentem mais à vontade para usar. 

A Linha de Ajuda Multilíngue pode ser contactada por meio do número 617-865-2273 durante a semana durante o horário comercial. Ao discar a linha de ajuda, os membros da comunidade podem obter informações sobre os vários recursos e serviços oferecidos pela Cidade de Cambridge com a assistência de intérpretes profissionais. 

Para acessar o serviço, as pessoas que ligam podem seguir alguns passos simples:  

 1. Depois de discar 617-865-2273, as pessoas que ligam podem selecionar o idioma de que precisam ou aguardar a assistência de um representante do prestador de serviços.  
 2. Uma vez conectados a um intérprete, as pessoas que ligam podem fazer suas solicitações ou perguntas, e o intérprete permanecerá na linha até que o Departamento da Cidade responda à sua pergunta ou preocupação ou os encaminhe a outra organização comunitária.  
 3. Se um intérprete não estiver disponível, recomendamos que as pessoas que ligarem deixem uma mensagem, e uma chamada de acompanhamento será agendada assim que um intérprete estiver disponível. 


Para aqueles que precisam de recursos físicos, os cartões traduzidos da Linha de Ajuda Multilíngue estão disponíveis em vários prédios municipais em toda a Cidade . Foi criado um mapa para localizar os cartões traduzidos da Linha de Ajuda Multilíngue para ajudar a encontrar os cartões. Os idiomas são rotulados tanto no idioma nativo quanto em inglês. O mapa permite que os usuários filtrem por idioma, departamento ou selecionem um local marcado para ver quais idiomas estão disponíveis. 

Além disso, a Cidade de Cambridge incentiva os membros da comunidade que têm acesso direto a indivíduos com diversidade linguística a considerarem a possibilidade de hospedar uma exposição para promover a justiça linguística. Os interessados podem solicitar a realização de uma exposição e contribuir para tornar o acesso ao idioma uma realidade para todos. 

Se a realização de uma exibição não for viável, a Cidade fornece documentos para download que podem ajudar a identificar os idiomas necessários para os membros da comunidade: um folheto da Linha de Ajuda Multilíngue para uso público e um folheto de recursos de Identificação de Idiomas. Esses recursos são de grande valor quando se trata de garantir que as barreiras linguísticas sejam superadas e que todos possam participar plenamente dos serviços e recursos oferecidos pela Cidade de Cambridge. 

"A Cidade de Cambridge está entusiasmada em apresentar o piloto da Linha de Ajuda Multilíngue e convida todos os membros da comunidade a aproveitar este valioso serviço ", disse Crystal Rosa, Gerente Inaugural de Acesso a Idiomas da Cidade de Cambridge. "Ao adotar a justiça linguística, a Cidade está dando um passo significativo para criar um ambiente inclusivo e acessível para todos os seus moradores." 

A Cidade de Cambridge se dedica a melhorar continuamente seus serviços, e o comentário dos membros da comunidade é incentivado. Para fornecer comentários diretos e imediatos, os indivíduos podem: 

 1. Envie uma mensagem de texto ou ligue para 617-909-3522 se tiver dificuldades técnicas. 
 2. Envie um e-mail para accesshelp@cambridgema.gov de e comunique-se diretamente com o Gerenciador de Acesso a Idiomas. 
 3. Ou preencha uma pesquisa.  

 
A disponibilidade da Linha de Ajuda Multilíngue coincide com o Mês de Acesso aos Idiomas, que ocorre anualmente em abril. Nos Estados Unidos, cerca de 25 milhões de pessoas enfrentam barreiras linguísticas significativas. O acesso ao idioma é uma ferramenta essencial para se conectar com indivíduos com diversidade linguística, permitindo que eles preservem sua identidade cultural e linguística e, ao mesmo tempo, participem plenamente da sociedade.  

 

-----------------------------------------

View Announcement in: Russian

Город Cambridge запускает мультиязычную горячую линию для предоставления бесплатных услуг устного перевода
Горячая линия позволит жителям получать доступ к городским службам и ресурсам на предпочтительном для них языке
  

CAMBRIDGE, Маss, April 2024 – Город Cambridge с гордостью объявляет о запуске пилотной программы «Мультиязычная горячая линия». Эта важная инициатива направлена на предоставление членам сообщества бесплатных услуг устного перевода в отношении городских служб и ресурсов. В рамках содействия языковой справедливости City's Languaje Justice Division (Городской отдел языковой справедливости) создал общедоступный телефонный номер, с помощью которого все жители могут пользоваться городскими службами и ресурсами, используя наиболее удобный для себя язык.  

Звонки на мультиязычную горячую линию принимаются по номеру 617-865-2273 по будним дням в рабочее время. На горячей линии при поддержке профессиональных переводчиков можно получить информацию о предлагаемых городом Cambridge ресурсах и услугах. 

Чтобы получить доступ к услуге, выполните несколько простых шагов:  

 1. Наберите номер 617-865-2273, выберите нужный язык или дождитесь помощи специалиста.  
 2. После соединения с переводчиком озвучьте свою просьбу или вопрос. Переводчик останется на линии, пока соответствующий городской департамент не даст ответ в отношении вашего вопроса или проблемы, либо не перенаправит вас в другую общественную организацию.  
 3. Если переводчик недоступен, рекомендуется оставить сообщение, и тогда при появлении свободного переводчика будет запланирован ответный звонок. 


Для нуждающихся в физических материалах, в различных муниципальных учреждениях по всему городу можно получить информационные карточки мультиязычной горячей линии на разных языках. Доступна карта для быстрого нахождения нужных информационных карточек мультиязычной горячей линии на разных языках. Языки обозначены как на родном, так и на английском языке. Для просмотра доступных языков карта позволяет воспользоваться фильтрами по языку, департаменту или указанному местоположению. 

Кроме того, город Cambridge призывает членов сообщества, имеющих непосредственный контакт с представителями разных языковых групп, разместить информационный стенд для содействия языковой справедливости. Желающие могут подать заявку на размещение стенда и таким образом внести свой вклад в обеспечение равного доступа к языковым услугам для всех. 

Если размещение стенда невозможно, город предоставляет загружаемые документы для определения используемых членами сообщества языков: флаер мультиязычной горячей линии для общественного пользования и флаер с информационными ресурсами для определения языков. Эти ресурсы имеют особую ценность для преодоления языковых барьеров и обеспечения возможности полноценного пользования услугами и ресурсами города Cambridge для всех. 

«Город Cambridge рад объявить о запуске мультиязычной горячей линии и приглашает всех членов сообщества воспользоваться этой ценной услугой», — отметила Кристал Роза, руководитель отдела языкового доступа города Cambridge. «Действуя согласно принципам языковой справедливости, город делает важный шаг к созданию инклюзивной и доступной среды для всех жителей». 

Стремясь к постоянному совершенствованию своих услуг, город Cambridge приветствует отзывы членов сообщества. Чтобы предоставить прямую, мгновенную обратную связь, можно сделать следующее: 

 1. В случае возникновения технических проблем отправьте текстовое сообщение или позвоните по телефону 617-909-3522. 
 2. Чтобы напрямую связаться с руководителем отдела языкового доступа, напишите по адресу эл. почты accesshelp@cambridgema.gov
 3. Также можно пройти опрос.  

 
Запуск мультиязычной горячей линии совпадает с месячником языкового доступа, который ежегодно проводится в апреле. В Соединенных Штатах около 25 миллионов человек сталкиваются со значительными языковыми барьерами. Доступ к языковым услугам является важнейшим инструментом взаимодействия с людьми из разных языковых групп, позволяя им сохранять свою культурную и языковую идентичность и в то же время полноценно участвовать в жизни общества.  

  

-----------------------------------------

View Announcement in: Somali

Magaalada Cambridge Waxay Bilawday Khadka Caawinta Luuqadaha Badan ee Adeegga Turjumaada Bilaashka ah
Khadka caawinta ayaa u ogolaan doona dadka deegaanka ah inay ku helaan adeegyada iyo agabyada magaalada luuqadooda ay door bidaan


CAMBRIDGE, Mass., Abriil 2024 -
Magaalada Cambridge waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo bilawga tijaabo cusub oo khadka caawinta luqadaha badan ah, hindise muhiim ah oo ujeedadiisu tahay siinta adeegyo tarjumaad bilaash ah xubnaha bulshada oo gaar u ah adeegyada iyo agabyada Magaalada. Iyada oo qayb ka ah sida ay uga go'an tahay caddaaladda luqadda, City’s Language Justice Division (Waaxda Caddaaladda Luqadda ee magaalada) ayaa dejisay lambarkan taleefoonka ee dadwaynaha loogu talogalay si loo hubiyo in dhammaan deganayaasha ay ku heli karaan adeegyada iyo agabyada magaalada luqadda u fudud oo caadi u tahay inay isticmalaan. 

Khadka caawinta luqadaha badan waxaa laga heli karaa 617-865-2273 maalmaha shaqada inta lagu jiro saacadaha shaqada. Markay wacaan khadka caawinta, xubnaha bulshada waxay heli karaan macluumaadka ku saabsan agabyada iyo adeegyada kala duwan ee ay bixiso Magaalada Cambridge iyadoo ay caawinayaan turjubaano xirfad leh. 

Si ay u helaan adeega, soo wacayaashu waxay raaci karaan dhowr tilaabo oo fudud:  

 1. Ka dib markay garaacaan 617-865-2273, soo wacayaashu waxay dooran karaan luqadda ay rabaan ama waxay sugi karaan caawimaadda wakiilka adeeg bixiyaha.  
 2. Marka lagu xiro turjumaan, soo wacayaasha waxay sheegan karaan codsigooda ama su'aalahooda, turjumaankuna wuxuu ku jiri doonaa khadka ilaa Waaxda Magaaladu ka jawaabto su'aalahooda ama tabashadooda ama waxuu u gudbinayaa urur bulsho kale.  
 3. Haddii aan turjumaan la heli karin, soo wacayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dhafaan fariin, iyadoo wicitaan kale ah la qorsheyn doono isla marka turjumaan la helo. 


Kuwa u baahan agabyo muuqda, kararka khadka caawinta ee Luqadaha badan ee la turjumay ayaa laga heli karaa dhismayaasha kala duwan oo dawlada hoose ee magaalada oo dhan. Khariirad laga heli karo kararka khadka caawinta ee luuqadaha badan ee la turjumay ayaa la sameeyay si loo sahlo helidda kaadhadhka. Luqadaha waxaa lagu calaamadeeyay labadaba afka hooyo iyo Ingiriisiga. Khariidaddu waxay u ogolaataa isticmaalayaasha inay ku kala shaandheeyaan luuqada, waaxda, ama ay doortaan meel calaamadeysan si ay u arkaan luqadaha la heli karo. 

Intaa waxaa dheer, Magaalada Cambridge waxay ku dhiirigelinaysaa xubnaha bulshada ee si toos ah galaangal ugu leh shakhsiyaadka luuqadaha kala duwan inay tixgeliyaan qabashada bandhig si kor loogu qaado caddaaladda luqadda. Kuwa danaynaya waxay codsan karaan inay qabtaan bandhig oo ay gacan ka geystaan sidii galaangal u helidda luqadda ay ugu noqon lahayd mid dhab ah dhammaan. 

Haddii qabashada bandhiggu aanay suurtogal ahayn, Magaaladu waxay bixisa dukumeenti la soo dajsan karo oo ka caawin kara aqoonsiga luqadaha ay u baahan yihiin xubnaha bulshada: Warqadda xayasiinta Khadka Caawinta Luuqadaha badan ee isticmaalka dadweynaha iyo warqad xog-wareysi ah oo aqoonsi luqadeed . Khayraadkani waa kuwo muhiim u ah hubinta in caqabadaha luqadda laga gudbo iyo in qof kastaa si buuxda u heli karo adeegyada iyo agabyada ay bixiso Magaalada Cambridge. 

"Magaalada Cambridge waxay ku faraxsan tahay inay soo bandhigto tijaabada khadka caawinta luuqadaha badan waxayna ku martiqaadaysaa dhammaan xubnaha bulshada inay ka faa'iidaystaan adeeggan qiimaha leh," ayay tiri Crystal Rosa, maamulaha Galaangal U Helidda Luqadda ee Magaalada Cambridge. "Iyadoo la soo dhawaynayo caddaaladda luqadda, Magaaladu waxay qaadaysaa tallaabo muhiim ah oo ku aaddan abuurista jawi loo dhan yahay oo ay heli karaan karo dhammaan deganayaasha." 

Magaalada Cambridge waxay u heellan tahay inay si joogto ah u horumariso adeegyadeeda, iyadoo ra'yi-celinta xubnaha bulshada la dhiirigelinayo. Si ay u bixiyaan ra'yi-celin toos ah oo degdeg ah, shakhsiyaadku waxay samayn karaan: 

 1. Qoraal ama wacidda 617-909-3522 haddii ay jiraan dhibaatooyin farsamo. 
 2. Iimayl accesshelp@cambridgema.gov si aad toos ula xiriirto Maamulaha Helitaanka Luuqadda 
 3. Ama buuxi sahan .  

 
Helitaanka khadka caawinta luqadaha badan waxay ku beegan tahay Bisha Helitaanka Luuqadda, taasoo dhacda sannad kasta bisha Abriil. Dalka Mareykanka, ilaa 25 milyan oo qof ayaa wajahaya caqabado luqadeed oo wayn. Helitaanka luqaddu waxay u adeegtaa sidii qalab muhiim ah oo lagula xiriiro shakhsiyaadka ku kala duwan luqadaha, taasoo u oggolaanaysa inay ilaashadaan aqoonsigooda dhaqan iyo af iyagoo isla markaana si buuxda uga qayb qaadanayo bulshada.  

 

----------------------------------------

View Announcement in: Spanish

La ciudad de Cambridge lanza una línea de ayuda multilingüe para servicios de interpretación gratuitos
La línea de ayuda permitirá a los residentes tener acceso a los servicios y recursos de la ciudad en su idioma preferido

CAMBRIDGE, Mass., abril de 2024 –  La ciudad de Cambridge se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva línea de ayuda multilingüe piloto, una importante iniciativa destinada a proporcionar servicios de interpretación gratuitos a los miembros de la comunidad específicos de los servicios y recursos de la ciudad. Como parte de su compromiso con la justicia lingüística, la Language Justice Division (División de Justicia Lingüística) de la ciudad ha puesto a disposición del público este número de teléfono para garantizar que todos los residentes puedan tener acceso a los servicios y recursos de la ciudad en el idioma que les resulte más cómodo utilizar. 

Puede ponerse en contacto con la línea de ayuda multilingüe llamando al 617-865-2273 los días laborables durante el horario de atención al público. Al llamar a la línea de ayuda, los miembros de la comunidad pueden obtener información sobre los diferentes recursos y servicios que la ciudad de Cambridge proporciona con la ayuda de intérpretes profesionales. 

Para acceder al servicio, las personas interesadas pueden seguir unos sencillos pasos:  

 1. Tras marcar el 617-865-2273, quienes llamen pueden seleccionar el idioma que necesitan o esperar la ayuda de un representante del proveedor.  
 2. Una vez conectados con un intérprete, las personas pueden plantear su petición o pregunta y el intérprete permanecerá en la línea hasta que el departamento municipal aborde su pregunta o preocupación o les remita a otra organización de la comunidad.  
 3. Si un intérprete no está disponible, las personas pueden dejar un mensaje y se programará una llamada de seguimiento tan pronto como haya un intérprete disponible. 


Para quienes necesiten recursos físicos, hay tarjetas traducidas de la línea de ayuda multilingüe en varios edificios municipales de la ciudad. Se ha creado un mapa para localizar las tarjetas traducidas de la línea de ayuda multilingüe. Los idiomas están etiquetados tanto en la lengua materna como en inglés. El mapa permite a los usuarios filtrar por idioma, departamento o seleccionar una ubicación concreta para consultar los idiomas disponibles.

Además, la ciudad de Cambridge anima a los miembros de la comunidad que tienen acceso directo a personas con diversidad lingüística a que consideren la posibilidad de organizar una exposición para promover la justicia lingüística. Las personas interesadas pueden solicitar organizar una exposición y contribuir a que el acceso a los idiomas sea una realidad para todos. 

Si no es posible organizar una exposición, la ciudad facilita documentos descargables que pueden ayudar a identificar los idiomas necesarios para los miembros de la comunidad: un folleto sobre la línea de ayuda multilingüe para uso público y un folleto sobre recursos de identificación lingüística. Estos recursos son de gran importancia porque permiten superar las barreras lingüísticas y garantizar que todo el mundo pueda participar plenamente en los servicios y recursos que proporciona la ciudad de Cambridge. 

“La ciudad de Cambridge se complace en presentar la línea de ayuda multilingüe piloto e invita a todos los miembros de la comunidad a beneficiarse de este valioso servicio”, declaró Crystal Rosa, gerente de acceso lingüístico de la ciudad de Cambridge. “Al adoptar la justicia lingüística, la ciudad avanza significativamente en la creación de un entorno inclusivo y accesible para todos sus residentes”. 

La ciudad de Cambridge se dedica a mejorar continuamente sus servicios y se anima a los miembros de la comunidad a expresar su opinión. Para proporcionar una opinión directa e inmediata, las personas pueden hacer lo siguiente: 

 1. Enviar un mensaje de texto o llamar al 617-909-3522 en caso de dificultades técnicas. 
 2. Enviar un correo electrónico a accesshelp@cambridgema.gov para comunicarse directamente con el gerente de acceso lingüístico. 
 3. O completar una encuesta.  


La disponibilidad de la línea de ayuda multilingüe coincide con el Mes del Acceso Lingüístico, que se celebra cada año en abril. En Estados Unidos, unos 25 millones de personas se enfrentan a importantes barreras lingüísticas. El acceso lingüístico constituye una herramienta fundamental para conectar con personas lingüísticamente diversas, y les permite preservar su identidad cultural y lingüística a la vez que participan activamente en la sociedad.  

 

----------------------------------------

View Announcement in: Tigrinya


ከተማ
Cambridge ብናጻ ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ትርጕም ኣገልግሎት ሃገዝ ምሃብ ጀሚራ አላ

እዚ ኸኣ ነበርቲ በቲ ዝመረጽዎ ቛንቋ ኣገልግሎትን ሃገዝን ንኽረኽቡ የኽእሎም እዩ
  

CAMBRIDGE Mass. .. ኤፕሪል 2024 .ምምሕዳር ከተማ Cambridge ፈተነ ሓድሽ ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ናይ ስልኪ ሓገዝ መስመር ከም ዝጀመረ ብምግላፅ ኩርዓት ይስምዖ፣ እዚ ኣገዳሲ ተበግሶ ድማ ምስ ኣገልግሎታትን መሳርሒታትን ምምሕዳር እታ ከተማ ብዝተኣሳሰር ንኣባላት ሕብረተሰብ ብነፃ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ። City's Language Justice Division (ክፍሊ ናይ ቋንቋ ፍትሒ ምምሕዳር እቲ ከተማ) ብዝወሰዶ ተበግሶ ኹሎም ነበርቲ ብዝመረጽዎ ቋንቋ ግልጋሎት ንክረኽቡ ዘኸዕል ናይ ህዝቢ አገልግሎት ስልኪ ቁጽሪ አብ ስራኽ አውዒሊ አሎ።

እቲ ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ሓገዝ መስመር ኣብ ስራኽ መዓልታትን ሰዓታትን 617-865-2273 ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣባላት ማሕበረሰብ ናብቲ ናይ ሓገዝ መስመር ብምድዋል፡ ብዛዕባ እቶም ብከተማ Cambridge ዝቐርቡ ዝተፈላለዩ ጸጋታትን ኣገልግሎታትን ብሓገዝ ሞያውያን ተርጐምቲ ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ነቲ ኣገልግሎት ንምርካብ፡ ደወልቲ ውሑዳትን ቀለል ዝበሉ ስጉምትታት ክኽተሉ ይኽእሉ፦  

 

 1. ደወልቲ ናብ 617-865-2273 ድሕሪ ምድዋሎም፡ ነቲ ዘድልዮም ቋንቋ ክመርጹ ወይ ካብ ወኪል ወሃቢ ሓገዝ ክጽበዩ ይኽእሉ እዮም።
 2. ምስ ኣስተርጓማይ ምስ ተራኸቡ እቶም ደወልቲ ንሕቶኦም ምቅራብ ይኽእሉ እቲ ተርጓሚ ከኣ ክሳብ እቲ ኣብ ከተማ ዝርከብ ክፍሊ ሕቶኦም ክሳብ ዘመሓላልፍ ኣብቲ መስመር ይጸንሕ እዩ።
 3. ኣስተርጓማይ ዘይክኣል እንተኾይኑ ደወልቲ መልእኽቲ ንኽገድፉ ምትብባዕ ይግበር፣ ተርጓሚ ምስ ተረኽበ ድማ ብቕልጡፍ ናይ ምክትታል ጻውዒት ይገብር እዩ።


ነቶም ኣካላዊ ጥሪት ዘድልዮም ሰባት ኣብ ብምልእታ እታ ኸተማ ኣብ ዚርከብ እተፈላለየ ህንጻታት ምምሕዳር ከተማ ብብዙሕ ቋንቋታት ዝትርጐም ካርድታት ክርከብ ይከኣል እዩ። ነቲ ካርድታት ንምርካብ ዚሕግዝ ብብዙሕ ቋንቋታት ዚትርጐም ካርድታት ንምርካብ ዚሕግዝ ካርታ ተዳልዩ ኣሎ። እቶም ቋንቋታት በቲ መበቆላዊ ቛንቛን እንግሊዝኛን እዮም ዝስመዩ። እቲ ካርታ፡ ተጠቀምቲ፡ ኣየናይ ቋንቋ ከም ዝዛረቡ ንምርኣይ፡ ብቛንቋ፡ ብኽፍሊ፡ ወይ ምልክት ዝግበረሉ ቦታ ክመርጹ የኽእሎም እዩ።

ብዘይካዚ፡ ከተማ Cambridge ነቶም ካብ እተፈላለየ ቛንቋታት ዝመጹ ሰባት፡ ፍትሒ ቋንቋ ንምስፋን መርኣዪ ምእንቲ ክዀንዎም፡ ቀጥታዊ መእተዊ ዝረኽቡ ማሕበረሰብ ተተባብዖም እያ። እቶም ተገዳስነት ዘርኣዩ ሰባት ነቲ ምርኢት ከአንግድዎን ቋንቋ ንዅሎም ሰባት ጋህዲ ንኪኸውን ኣበርክቶ ኺገብሩን ኪሓትቱ ይኽእሉ እዮም። 

ምርኢት ምእንጋድ ተግባራዊ እንተዘይኮይኑ፡ ከተማ ንኣባላት ማሕበረሰብ ዘድልዮም ቋንቋታት ንምልላይ ክሕግዙ ዝኽእሉ ክወርዱ ዝኽእሉ ሰነዳት ትህብ፦ ንህዝባዊ ኣጠቓቕማ ዝኸውን ናይ ብዙሕ ቋንቋታት መስመር ሓገዝ ፍላይር እና ቋንቋ መለለዪ ጸጋ ፍላይርእዚ ጸጋታት እዚ፡ ናይ ቋንቋ ዕንቅፋታት ክሰግር፡ ከምኡውን ኵሉ ሰብ ኣብቲ ከተማ Cambridge ዘቕርቦ ኣገልግሎትን ሃብትን ምሉእ ብምሉእ ክሳተፍ ከም ዝኽእል ዘረጋግጽ እዩ።


ከተማ Cambridge ነቲ ፈተነ መስመር ሓገዝ ብዙሕ ቋንቋታት ብምትእትታዋ ተሓጒሳ ኣላ፡ ኩሎም ኣባላት ማሕበረሰብ ድማ ነዚ ብዋጋ ዘይሽነን ኣገልግሎት ክጥቀሙሉ ትዕድምትብል Crystal Rosa ፈላሚት ኣካያዲት ተበጻሕነት ቋንቋ ከተማ Cambridgeፍትሒ ቋንቋ ብምሕቋፍ፡ ከተማ ንኹሎም ነበርታ ንኹሉ ዝሓቁፍን ተበጻሒን ሃዋህው ንምፍጣር ርኡይ ስጉምቲ ትወስድ ኣላ።” 

ከተማ Cambridge ብቐጻሊ ኣገልግሎታ ንምምሕያሽ እናጸዐረት እያ፡ ካብ ኣባላት ማሕበረሰብ እትረኽቦ ግብረመልሲ ድማ ዘተባባዕ እዩ። ቀጥታውን ቅጽበታውን ግብረ መልሲ ንምሃብ ውልቀሰባት፦

 1. ቴክኒካዊ ፀገማት ከጋጥም ከሎ፡ ብጽሑፍ ወይም ናብ 617-909-3522 ምድዋል።
 2. -መይል ብቐጥታ ምስ ኣካያዲ ስራሕ ቋንቋ ንምዝርራብ accesshelp@cambridgema.gov
 3. ወይም ንቲ ዳህሳስ መጽናዕቲ ይምልኡዎ

 
ናይቲ ብዙሕ ቋንቋታት ዘጥቀም መስመር ምህላው ምስቲ ዓመታዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሚያዝያ ዝካየድ ወርሒ ተበጻሕነት ቋንቋ ይጋጠም አሎ። ኣብ ኣሜሪካ ኣስታት 25 ሚልዮን ሰባት ርኡይ ናይ ቋንቋ ዕንቅፋታት የጋጥሞም እዩ። ተበጻሕነት ቋንቋ ምስ ብቋንቋ ዝተፈላለዩ ውልቀሰባት ንምትእስሳር ከም ወሳኒ መሳርሒ ኮይኑ የገልግል፣ ኣብ ሕብረተሰብ ምሉእ ብምሉእ እናተሳተፉ ባህላውን ቋንቋውን መንነቶም ክዕቅቡ የኽእሎም።  

 

----------------------------------------

View Announcement in: Turkish

Cambridge Belediyesi, Ücretsiz Tercüme Hizmetleri için Çok Dilli Yardım Hattını Hizmete Aldı
Yardım Hattı, Şehir Sakinlerinin Belediye Hizmetlerine ve Kaynaklarına Tercih Ettikleri Dilde Erişmelerini Sağlayacak 

CAMBRIDGE, Mass., XX Nisan 2024 – Cambridge Belediyesi, halkın Belediye tarafından sunulan hizmet ve kaynaklar için ücretsiz tercüme hizmetlerine erişmesini sağlamaya yönelik önemli bir girişim olan yeni Çok Dilli Yardım Hattı pilot uygulamasını başlattı. Halka açık telefon hattı, dil eşitliliği konusundaki kararlılığını göstermek isteyen City Language Justice Division (Belediye Dilde Adalet Bölümü) tarafından, şehrin tüm sakinlerinin Belediye hizmet ve kaynaklarına en rahat kullandıkları dilde erişebilmeleri için hizmete sokuldu. 

Çok Dilli Yardım Hattı'na hafta içi mesai saatleri içinde 617-865-2273 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Vatandaşlar yardım hattını arayarak, profesyonel tercümanların desteğiyle Cambridge Belediyesi tarafından sunulan çeşitli kaynaklar ve hizmetler hakkında bilgi edinebiliyor. 

Hizmete birkaç basit adımda erişilebiliyor:  

 1. Arayan vatandaşlar, 617-865-2273 numaralı telefonu aradıktan sonra ihtiyaç duydukları dili seçebiliyor veya bir hizmet temsilcisinden destek alabiliyor.  
 2. Tercümanla bağlantı kurulduktan sonra, vatandaşlar isteklerini veya sorularını dile getirebiliyor. Tercüman, ilgili Belediye Departmanı soruları ya da endişeleri yanıtlayana veya arayanı başka bir organizasyonuna yönlendirene kadar hatta kalıyor.  
 3. Tercüman müsait değilse, arayan kişiden mesaj bırakması isteniyor; ardından da tercüman müsait olur olmaz bir takip çağrısı planlanıyor. 


Fiziksel kaynaklara ihtiyaç duyanlar için ise şehirdeki çeşitli belediye binalarında önceden tercüme edilmiş Çok Dilli Yardım Hattı kartları sunuluyor. Önceden tercüme edilmiş Çok Dilli Yardım Hattı kartlarının nerelerde bulunabileceğini gösteren bir harita oluşturuldu. Kartların üzerinde diller hem ana dilde hem de İngilizce olarak yazıyor. Kullanıcılar haritada dile ve departmana göre filtreleme yapabiliyor veya işaretli bir konumu seçip hangi dillerin kullanılabileceğini görebiliyor. 

Ayrıca, Cambridge Belediyesi, birden çok dil bilen bireylere doğrudan iletişimi olan vatandaşları, mekanlarında ana dil eşitliğini teşvik edecek bir ekran/tabela bulundurmaya teşvik ediyor. İlgilenenler mekanlarında bir tabela bulundurma talebinde bulunarak herkesin bilgiye kendi ana dilinde erişmesi idealinin gerçeğe dönüştürülmesine katkı sağlayabilir. 

Mekanınızda bir tabela bulundurması mümkün olmayanlar için ise Belediye, vatandaşların ihtiyaç duyduğu dilleri belirlemeye yardımcı olabilecek indirilebilir belgeler sunuyor: Genel kullanım için Çok Dilli Yardım Hattı broşürü ve Dil tanımlama kaynağı broşürü. Bunlar, dil engellerinin aşılmasını ve herkesin Cambridge Belediyesi tarafından sunulan hizmetlere ve kaynaklara tam olarak katılabilmesini sağlamaları açısından paha biçilmez kaynaklar. 

Cambridge Belediyesinin ilk Dil Erişim Müdürü Crystal Rosa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cambridge Belediyesi olarak Çok Dilli Yardım Hattı pilot uygulamasını hayata geçirmekten büyük heyecan duyduklarını ve tüm topluluk üyelerini bu paha biçilmez hizmetten yararlanmaya davet ettiklerini belirtti. Rosa, "Şehir, ana dilde kaynak eşitliğini benimseyerek tüm vatandaşlar için kapsayıcı ve erişilebilir bir ortam yaratma yolunda önemli bir adım atıyor" dedi. 

Cambridge Belediyesi hizmetlerini, sürekli olarak daha iyi hale getirmek için çaba gösteriyor ve bu doğrultuda tüm vatandaşları geri bildirimlerini paylaşmaya teşvik ediyor. Vatandaşlar, doğrudan ve anında geri bildirim vermek için şunları yapabilir: 

 1. Teknik aksaklıklar yaşanması halinde 617-909-3522 numaralı telefonu arayabilir veya bu numaraya mesaj gönderebilir. 
 2. Dil Erişim Yöneticisi ile doğrudan iletişim kurmak için accesshelp@cambridgema.gov adresine e-posta gönderebilir. 
 3. Veya bir anket doldurabilir.  


Çok Dilli Yardım Hattı'nın hizmete girişi, her yıl Dil Erişim Ayı olarak kutlanan Nisan ayına denk geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 25 milyon insan, oldukça büyük dil engelleriyle karşı karşıya bulunuyor. Dil erişimi, farklı ana dillerden bireylerle bağlantı kurulması açısından çok önemli bir araç ve bireylerin içinde bulundukları topluluğa tam bir katılımda bulunurken kültürel ve dilsel kimliklerini korumalarını sağlıyor.  


----------------------------------------

View Announcement in: Ukrainian

Місто Cambridge запускає багатомовну гарячу лінію для надання безкоштовних послуг усного перекладу
Гаряча лінія надасть жителям доступ до послуг і ресурсів міста вибраною мовою


CAMBRIDGE, Mass., квітня 2024 р. —
Місто Cambridge з гордістю оголошує про запуск нового пілотного проєкту «Багатомовна гаряча лінія» — важливої ініціативи, спрямованої на надання безкоштовних послуг усного перекладу членам спільноти, що стосуються послуг і ресурсів міста. У рамках своїх зобов’язань щодо мовної справедливості City's Language Justice Division (Міський відділ мовної справедливості) встановив цей загальнодоступний номер телефону, щоб забезпечити всім мешканцям доступ до міських послуг і ресурсів зручною для них мовою. 

Багатомовна гаряча лінія доступна за номером 617-865-2273 у робочі дні та години. Зателефонувавши на гарячу лінію, члени спільноти можуть отримати інформацію про ресурси та послуги, які пропонує місто Cambridge, скориставшись допомогою професійних усних перекладачів.

Щоб скористатись послугою, абоненти можуть виконати кілька простих кроків:  

 1. Набравши номер 617-865-2273, абоненти можуть вибрати потрібну мову або дочекатися допомоги від представника постачальника.  
 2. Після з’єднання з усним перекладачем абоненти можуть сформулювати свій запит чи запитання, і перекладач залишатиметься на лінії, доки міський департамент не відповість на їхнє запитання чи запит або не перенаправить їх до іншої громадської організації.  
 3. Якщо усний перекладач недоступний, абонентам запропонують залишити повідомлення, і наступний дзвінок буде заплановано на час, коли перекладач звільниться. 


Для тих, хто потребує матеріальних ресурсів, перекладені візитки з номером багатомовної гарячої лінії доступні в різних муніципальних будівлях по всьому місту. Створено карту для пошуку перекладених візиток з номером багатомовної гарячої лінії. Мови вказано як мовою оригіналу, так і англійською. Користувачі можуть переглянути доступні мови на карті, сортуючи їх за мовою, відділом або позначкою на карті. 

Крім того, місто Cambridge заохочує членів спільноти, які безпосередньо спілкуються з людьми, які володіють різними мовами, розглянути можливість проведення виставки для сприяння мовній справедливості. Зацікавлені сторони можуть подати запит на проведення виставки та зробити свій внесок у те, щоб доступ до мови став реальністю для всіх. 

Якщо провести виставку немає можливості, місто надає документи для завантаження, які можуть допомогти визначити, які мови потрібні членам спільноти:  рекламний буклет багатомовної гарячої лінії для загального користування та рекламний буклет ресурсу для визначення мови . Ці ресурси є неоціненними для подолання мовних бар’єрів і повноцінної участі у послугах і ресурсах, які пропонує місто Cambridge. 

«Місто Cambridge представляє пілотний проєкт «Багатомовна гаряча лінія» та запрошує всіх членів спільноти скористатися цією неоціненною послугою», — каже Crystal Rosa, перший менеджер з мовного доступу міста Cambridge. «Забезпечуючи мовну справедливість, місто робить значний крок до створення інклюзивного та доступного середовища для всіх його жителів». 

Місто Cambridge прагне постійно вдосконалювати свої послуги, тому заохочуємо членів спільноти залишити зворотний зв’язок. Щоб забезпечити безпосередній та швидкий зворотний зв’язок: 

 1. У разі технічних проблем надішліть SMS або зателефонуйте за номером 617-909-3522. 
 2. Надішліть листа на адресу: accesshelp@cambridgema.gov, щоб зв’язатися безпосередньо з менеджером мовного доступу. 
 3. Або заповніть анкету.  


Доступність багатомовної гарячої лінії збігається з Місяцем мовного доступу, який проводять кожного квітня щороку. У США приблизно 25 млн людей стикаються зі значними мовними бар’єрами. Доступ до мови — важливий інструментом для встановлення зв’язків між людьми, які говорять різними мовами, дозволяючи їм зберегти свою культурну та мовну ідентичність, повноцінно беручи участь у житті суспільства.  

----------------------------------------


View Announcement in: Vietnamese     

Thành Phố Cambridge ra mắt Đường Dây Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ cho các dịch vụ thông dịch miễn phí
Đường dây trợ giúp sẽ cho phép cư dân tiếp cận các dịch vụ và tài nguyên của thành phố bằng ngôn ngữ mong muốn của họ

CAMBRIDGE, Mass., Ngày tháng 4 năm 2024 – Thành Phố Cambridge tự hào thông báo triển khai thí điểm Đường Dây Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ mới. Đây là một sáng kiến quan trọng nhằm cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cho các thành viên trong cộng đồng về các dịch vụ và tài nguyên của Thành Phố. Là một phần trong cam kết đảm bảo công bằng về ngôn ngữ, City's Language Justice Division (Ban Tư Pháp Ngôn Ngữ của Thành Phố) đã thiết lập số điện thoại công khai này để đảm bảo rằng tất cả cư dân có thể tiếp cận các dịch vụ và tài nguyên của Thành Phố bằng ngôn ngữ mà họ cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng. 

Quý vị có thể liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ theo số 617-865-2273 vào giờ làm việc của các ngày trong tuần. Bằng cách quay số đến đường dây trợ giúp, các thành viên cộng đồng có thể nhận được thông tin về các tài nguyên và dịch vụ khác nhau do Thành Phố Cambridge cung cấp với sự hỗ trợ của các thông dịch viên chuyên nghiệp. 

Để truy cập dịch vụ, người gọi có thể làm theo một số bước đơn giản:  

 1. Sau khi quay số 617-865-2273, người gọi có thể chọn ngôn ngữ họ cần hoặc chờ sự hỗ trợ từ đại diện nhà cung cấp.  
 2. Sau khi kết nối với thông dịch viên, người gọi có thể nêu lên yêu cầu hoặc câu hỏi của mình, còn thông dịch viên sẽ giữ máy cho đến khi Bộ Phận của Thành Phố giải quyết câu hỏi hoặc mối quan ngại của họ hoặc chuyển họ đến một tổ chức cộng đồng khác.  
 3. Nếu không có thông dịch viên, người gọi nên để lại lời nhắn và cuộc gọi nối tiếp sẽ được lên lịch ngay khi có thông dịch viên. 


Đối với những người cần được hỗ trợ ngoài đời thực, họ có thể sử dụng thẻ Đường Dây Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ đã được dịch sẵn tại các tòa nhà thành phố khác nhau trên toàn thành phố. Một bản đồ để xác định các thẻ Đường Dây Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ đã được dịch sẵn đã được tạo để giúp tìm các thẻ này. Các ngôn ngữ được dán nhãn bằng cả tiếng bản xứ và tiếng Anh. Bản đồ này cho phép người dùng lọc theo ngôn ngữ, bộ phận hoặc chọn vị trí được đánh dấu để xem có các ngôn ngữ nào. 

Hơn nữa, Thành Phố Cambridge khuyến khích các thành viên cộng đồng có khả năng tiếp cận trực tiếp với những cá nhân đa dạng về ngôn ngữ cân nhắc việc tổ chức một buổi trình bày để thúc đẩy công bằng về ngôn ngữ. Những người quan tâm có thể yêu cầu tổ chức một buổi trình bày và góp phần biến việc tiếp cận ngôn ngữ thành hiện thực cho tất cả mọi người. 

Nếu việc tổ chức một buổi trình bày không khả thi, Thành Phố sẽ cung cấp các tài liệu có thể tải xuống để giúp xác định ngôn ngữ mà các thành viên trong cộng đồng đang cần: tờ rơi Đường Dây Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ để sử dụng công cộngtờ rơi Tài nguyên nhận dạng ngôn ngữ. Những nguồn lực này rất có giá trị trong việc đảm bảo vượt qua rào cản ngôn ngữ và cho phép mọi người đều có thể tham gia đầy đủ vào các dịch vụ và nguồn lực do Thành Phố Cambridge cung cấp. 

Crystal Rosa, Người Quản Lý Khả Năng Tiếp Cận Ngôn Ngữ mới thành lập của Thành Phố Cambridge cho biết: "Thành Phố Cambridge rất vui mừng được giới thiệu chương trình thí điểm Đường Dây Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ và mời tất cả thành viên cộng đồng tận dụng dịch vụ quý giá này". "Bằng cách ủng hộ công bằng về ngôn ngữ, Thành Phố đang thực hiện một bước tiến quan trọng nhằm tạo ra một môi trường hòa nhập và dễ tiếp cận cho tất cả cư dân của mình." 

Thành Phố Cambridge liên tục nỗ lực để cải tiến các dịch vụ của mình và khuyến khích các thành viên cộng đồng đưa ra ý kiến phản hồi. Để cung cấp ý kiến phản hồi trực tiếp và ngay lập tức, các cá nhân có thể: 

 1. Nhắn tin hoặc gọi 617-909-3522 trong trường hợp gặp vấn đề kỹ thuật. 
 2. Gửi email tới accesshelp@cambridgema.gov để liên lạc trực tiếp với Người Quản Lý Khả Năng Tiếp Cận Ngôn Ngữ. 
 3. Hoặc hoàn thành khảo sát.  


Đường Dây Trợ Giúp Đa Ngôn Ngữ được ra mắt vào thời gian trùng với Tháng Tiếp Cận Ngôn Ngữ, diễn ra hàng năm vào tháng 4. Tại Hoa Kỳ, khoảng 25 triệu người phải đối mặt với những rào cản đáng kể về ngôn ngữ. Tiếp cận ngôn ngữ đóng vai trò là một công cụ quan trọng để kết nối với các cá nhân đa dạng về ngôn ngữ, cho phép họ bảo tồn bản sắc văn hóa và ngôn ngữ của mình trong khi vẫn tham gia đầy đủ vào xã hội.  

View Announcement in: Albanian Amharic | Arabic | Bangla | Chinese (Simplified) | Farsi | French | Haitian Creole | Hindi | Italian | Japanese | Korean | Nepali | Pashto | Portuguese | Russian | Somali | SpanishTigrinya | Turkish | Ukrainian | Vietnamese   

Page was posted on 4/30/2024 12:05 PM
Page was last modified on 5/10/2024 10:32 AM
Contact Us

How can we help?

Please provide as much detail below as possible so City staff can respond to your inquiry:

As a governmental entity, the Massachusetts Public Records Law applies to records made or received by the City. Any information received through use of this site is subject to the same provisions as information provided on paper.

Read our complete privacy statement


Service Requests

Enter a service request via SeeClickFix for things like missed trash pickups, potholes, etc., click here