U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Mensagem do gestor municipal
Mesaj Administratè Vil la
Pri lojman k ap kontinye monte reprezante yon gwo pwoblèm ki prezan pou tout moun k ap viv nan vil nou an, soti nan jèn moun k ap konstwi vi yo nan kominote nou an, pase nan fanmi k ap chache plis espas pou pitit yo, rive nan granmoun aje k ap eseye rete pre fanmi ak zanmi yo. Edisyon sa a pral bay yon gwo apèsi sou angajman kle nou ki gen rapò ak lojman, inisyativ, ak envestisman nou yo.
construção de novas habitações em Cambridge.
Done ak Enfòmasyon Lojman
Revize kèk nan dènye done sou tandans mache a, envestisman Vil la nan lojman abòdab, ak lòt enfòmasyon ki gen rapò ak lojman.
Habitação acessível tem sido uma prioridade para Cambridge, começando pela Câmara Municipal.
Priyorite Prensipal ak Domèn Fokis Kle
Lojman abòdab te toujou yon priyorite prensipal pou Cambridge kòmanse ak Konsèy Vil la. Pou sipòte sa, Vil la angaje gwo kantite resous epi ap travay ak dilijans pou abòde bezwen lojman abòdab nan kominote a.
a Cidade auxiliou dezenas de residentes a garantir com sucesso novas habitações acessíveis permanentes em 2023.
Akonplisman Nan Ane ki Sot Pase A
An gwo pou FY24 la, Vil la te dedye plis pase $60 milyon ki soti nan yon latriye sous pou abòde lojman abòdab ak sitiyasyon sanzabri. Ane fiskal 2023 a te debouche sou yon kantite reyalizasyon kle.
Park View: a limited equity housing cooperative organized in Cambridge in 1984. It was sponsored by the City of Cambridge as an affordable housing initiative for low- and moderate-income people and received assistance from the City’s Community Development Department. The cooperative consists of 12 units, a mix of one, one and a half and two-bedroom units.
Fidisi Lojman Abòdab Ogmante epi Pwoteje Opòtinite Lojman Abòdab
Fidisi Lojman Abòdab te travay pou bay pwogram lojman ak règlemantasyon yo fòm, fon pou achte bilding rezidansyèl ak sit devlopman pou devlopman lojman abòdab, epi ofri finansman pou prezève ak kreye lojman abòdab pou fanmi ki genyen salè fèb ak modere nan Cambridge.
A rendering of a view looking north from Concord Ave to a new mixed-use street that would act as a gateway to the Alewife District. Credit: Healthpeak/Elkus Manfredi.
Zonaj Rekouvreman Lojman Abòdab ap Avanse ak Nouvo Devlopman Lojman Abòdab
Zonaj final Alewife la te adopte kreye kad pou yon katye plizyè mòd diferan, rezilyan, epi dirab ak amenajman kominotè solid. Zonaj yo te adopte a te ogmante kantite nouvo kay ki ka konstwi epi egzije pou lojman konstwi tou pre bilding komèsyal yo.
foto antes e depois de uma casa reformada.
Apèsi Pwogram Lokasyon ak Pwopriyete yo Ofri Nan Vil la
Vil la ap ofri yon kantite pwogram lokasyon ak pwopriyete k ap fasilite fado finansye a, fè reparasyon nesesè yo, epi ofri yon opòtinite edikasyon.
Contact Us

How can we help?

Please provide as much detail below as possible so City staff can respond to your inquiry:

As a governmental entity, the Massachusetts Public Records Law applies to records made or received by the City. Any information received through use of this site is subject to the same provisions as information provided on paper.

Read our complete privacy statement


Service Requests

Enter a service request via SeeClickFix for things like missed trash pickups, potholes, etc., click here