U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Pwoblèm ki pi resan

The Cambridge Life

Ete 2023
Edisyon sa a nan Lavi nan Cambridge pral bay yon apèsi sou gwo inisyativ sa yo ansanm ak anpil lòt travay klimatik k ap fèt atravè Vil la. Ou pral aprann tou sou sa Vil la ap fè pou sipòte rezidan yo ak biznis yo, kijan ou ka fè yo tande vwa w, ak aksyon ou ka pran pou fè yon diferans.
Contact Us

How can we help?

Please provide as much detail below as possible so City staff can respond to your inquiry:

As a governmental entity, the Massachusetts Public Records Law applies to records made or received by the City. Any information received through use of this site is subject to the same provisions as information provided on paper.

Read our complete privacy statement


Service Requests

Enter a service request via Commonwealth Connect for things like missed trash pickups, potholes, etc., click here