U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Cover image of the Prentan 2024 issue of Bilten CityView - Prentan 2024
Pwoblèm ki pi resan

Bilten CityView - Prentan 2024

Prentan 2024
Nan bilten sa a, lektè yo pral aprann plis sou fason Cambridge ap fè lojman abòdab youn nan pi gwo priyorite l yo, defi san rete ki asosye ak mache lojman jodi a, fason politik, zonaj ak pwogramasyon te jwe yon wòl enpòtan nan fè Cambridge pi aksesib pou nouvo rezidan ak rezidan alontèm, ak kote nouvo kay ap fèt atravè Vil la. Aprann ki resous ki disponib pou moun k ap chèche lwe kay nan Vil la, achte yon kay pou premye fwa, ak/oswa rete nan kominote a.
Cover image of the Lavi cambridge Otòn 2023 / Ivè 2024 issue of Lavi cambridge Otòn 2023 / Ivè 2024

Lavi cambridge Otòn 2023 / Ivè 2024

Lavi cambridge Otòn 2023 / Ivè 2024
Nan edisyon sa a, nou prale an koulis kèlke nan pwogram inik Vil Cambridge ak nan fason y ap fè enpak nan kominote a. Aprann kòman Vil la ap ede fanmi yo reponn ak bezwen premye nesesite yo, bati kominote, ak envesti nan nouvo pwojè. Li sou sa yo ak plizyè lòt istwa pou w ka wè devouman Vil la nan sante jeneral, sekirite ak vitalite Cambridge.
Cover image of the Ete 2023 issue of The Cambridge Life

The Cambridge Life

Ete 2023
Edisyon sa a nan Lavi nan Cambridge pral bay yon apèsi sou gwo inisyativ sa yo ansanm ak anpil lòt travay klimatik k ap fèt atravè Vil la. Ou pral aprann tou sou sa Vil la ap fè pou sipòte rezidan yo ak biznis yo, kijan ou ka fè yo tande vwa w, ak aksyon ou ka pran pou fè yon diferans.
Contact Us

How can we help?

Please provide as much detail below as possible so City staff can respond to your inquiry:

As a governmental entity, the Massachusetts Public Records Law applies to records made or received by the City. Any information received through use of this site is subject to the same provisions as information provided on paper.

Read our complete privacy statement


Service Requests

Enter a service request via SeeClickFix for things like missed trash pickups, potholes, etc., click here